Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 21. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984, Uradni list SFRJ, št. 83/1989, Uradni list SRS, št. 5/1990, Uradni list RS - stari, št. 26/1990, 10/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/1993, 66/1993, 110/2002 - ZGO-1, 2/2004 - ZZdrI-A), 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011), 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011) in 6. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2013) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 20. redni seji dne 27. 11. 2013 sprejel

ODLOK

O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI TER UREJANJA POKOPALIŠČA V OBČINI BENEDIKT

1.  Splošne določbe

1. člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok (v nadaljevanju: koncesijski akt) določa predmet in pogoje za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine Benedikt (v nadaljevanju: občina).

Koncesijski akt podrobneje določa:

·      dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe,

·      območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,

·      pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,

·      javna pooblastila koncesionarju,

·      splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,

·      vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,

·      začetek in čas trajanja koncesije,

·      vire financiranja gospodarske javne službe,

·      način plačila za koncesijo,

·      nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,

·      prenehanje koncesijskega razmerja,

·      organ, ki opravi izbor koncesionarja,

·      organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,

·      druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.

3. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi s predmetom in pogoji za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe iz tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč, zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in zakona, ki ureja gospodarske javne službe ter drugih predpisov.

II.  Predmet gospodarske javne službe

4. člen

(predmet koncesije)

Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev lokalne gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, določenih z odlokom, ki ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v občini Benedikt.

III.  Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov

5. člen

(območje izvajanja javne službe)

Dejavnost javne službe se kot koncesionairana dejavnost izvaja na celotnem območju občine Benedikt, kjer je eno pokopališče, in sicer pokopališče v Benediktu.

Koncesija se podeli za območje iz prejšnjega odstavka.

 

6. člen

(uporabniki javne službe)

Uporabniki storitev javne službe so svojci umrlega oz. osebe, ki so z umrlim stalno živele ali ga preživljale oz. druge osebe, določene z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.

7. člen

(razmerja do uporabnikov)

Za opravljanje javne službe in določanje razmerja med koncesionarjem in uporabniki veljajo določbe zakona, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč, odloka, ki ureja način opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v občini Benedikt in določila tega odloka.

IV.  Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

8. člen

(pogoji za podelitev koncesije)

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe, so:

·      da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,

·      da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,

·      da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,

·      da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.

V.  Javna pooblastila koncesionarju

9. člen

(javno pooblastilo koncesionarju)

Koncesionar ima naslednja pooblastila:

·      izvajanje vseh storitev, ki so predmet koncesije,

·      obračunavanje storitev uporabnikom po veljavnem ceniku,

·      zbiranja podatkov od uporabnikov za vodenje evidenc,

·      izvajanje drugih storitev, ki jih določa zakon in podzakonski predpisi.

10. člen

(vodenje evidenc)

Koncesionar ima pravico in obveznost voditi naslednje evidence:

·      kataster pokopališča, ki vsebuje evidenco o sklenjenih najemni pogodbah, evidenco o najemu mrliške vežice, evidenco umrlih, ki so pokopani na pokopališču, evidenco o vrstah grobov na pokopališču,

·      evidenca prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno finančno poslovanje,

·      kataster komunalnih naprav na pokopališču,

·      druge evidence, določene z zakonom in drugimi predpisi.

VI.  Splošni pogoji za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo

11. člen

(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, ter drugih predpisov.

VII.  Obseg monopola

12. člen

(obseg monopola)

Koncesija za opravljanje dejavnosti iz prvega člena tega odloka na celotnem območju občine se podeli enemu koncesionarju.

Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje javne službe na območju občine.

VIII.  Začetek in čas trajanja koncesije

13. člen

(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

14. člen

(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za 10 let.

Koncesijska pogodba se lahko podaljša za največ polovico roka.

IX.  Viri financiranja javne službe

15. člen

(viri financiranja javne službe)

Sredstva za izvajanje javne službe ter sredstva za razvoj oziroma vzdrževanje infrastrukture se pridobivajo:

·      iz plačil uporabnikov storitev javne službe,

·      iz proračuna občine,

·      iz dotacij, donacij in subvencij,

·      iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

X.  Način plačila za koncesijo

16. člen

(koncesijska dajatev)

Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.

Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.

V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.

XI.    Nadzor nad izvajanjem javne službe

17. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.

Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

Pristojni organ koncedenta ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

XII.  Prenehanje koncesijskega razmerja

18. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

·      s prenehanjem koncesijske pogodbe,

·      z odkupom koncesije,

·      z odvzemom koncesije,

·      s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.

19. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

·      po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,

·      z razdrtjem.

Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

20. člen

(odkup koncesije)

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.

 

21. člen

(odvzem koncesije)

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

·      če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,

·      če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,

·      če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,

·      če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,

·      zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,

·      če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.

Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.

V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alienjo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

XIII.  Organ, ki opravi izbor koncesionarja

22. člen

(javni razpis)

Koncedent pridobiva koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.

23. člen

(oblika in postopek javnega razpisa)

Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

24. člen

(izbira koncesionarja)

Župan za postopek izbire koncesionarja skladno z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.

Odločbo o izbiri koncesionarja izda občinska uprava.

O morebitni pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena odloča župan.

XIV.  Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

25. člen

(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.

XV.  Druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe

 

1.  Prenos koncesije

26. člen

(prenos koncesije)

Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo s pisnim dovoljenjem koncedenta.

Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.

2.  Višja sila

27. člen

(dolžnosti in pravice koncesionarja)

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

3.  Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

28. člen

(odgovornost za ravnanje zaposlenih)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

29. člen

(začasen prevzem)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v pogodbi.

4.  Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

30. člen

(vrsta odgovornosti)

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.

5.  Zavarovanje odgovornosti

31. člen

(zavarovanje odgovornosti)

Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam, in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja javne službe.

Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka tega člena se določi s koncesijsko pogodbo.

XVI.  Prehodna in končna določba

32. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališča in opravljanja pogrebnih storitev v občini Benedikt (Uradni list RS, št. 29/2006).

33. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 35409-5/2013-5

Datum: 30. december 2013

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor