Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-3/2015-2

Datum: 10.4.2015

 

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014), sklicujem

 

 

5. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 22. aprila 2015, ob 17.00 uri,

 

v sejni sobi Občine Gorje

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 25.3.2015 (gradivo).

 

II. DNEVNI RED:

1. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2014 - predlog, skrajšan postopek (gradivo),

2. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Gorje — predlog, skrajšan postopek (gradivo),

3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (gradivo) in Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Gorje (gradivo).

4. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2014 ter plan za leto 2015 (gradivo)

5. Letna poročila o delu za leto 2014:

a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (gradivo),

b) Skupna notranja revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (gradivo),

c) Osnovna šola Gorje (gradivo),

d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (gradivo),

e) Osnovno zdravstvo Gorenjske (gradivo),

f) Gorenjske lekarne (gradivo),

g) Policijska postaja Bled (gradivo),

6. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti (gradivo),

7. Informacije župana,

8. Pobude in vprašanja (gradivo).

 

 

Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda. Zaključni račun (točka 1) je bil posredovan na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, 25.3.2015. Gradivo je dosegljivo tudi na internetni strani: www.gorje.si, v pisni obliki pa tudi na sedežu Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b in v knjižnici Bled, enota Gorje.

 

Priloga: Seje delovnih teles (1, 2)

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor