Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-Odl.US), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-Odl. US, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/11 in 3/13) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, 4/17) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 29. redni seji, dne 10. 4. 2018, sprejel

 

LETNI PROGRAM KULTURE

OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018

 

Občinski svet Občine Trnovska vas na podlagi zgoraj navedenih zakonskih podlag in v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na področju kulture na svojem območju, sprejema Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2018 in na ta način v Občini Trnovska vas zagotavlja pogoje za:

 

• kulturno ustvarjalnost,

• dostopnost kulturnih dobrin,

• kulturno raznolikost,

• ohranjanje slovenske kulturne identitete,

• ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora,

• spodbujanje družabnega življenja, ki je temelj za razvoj kulture, še posebej ljubiteljske kulture.

 

Občina Trnovska vas zagotavlja na področju kulture za leto 2018, za kulturne dejavnosti, torej za kulturne programe in kulturne projekte, sredstva iz proračuna oz. proračunske postavke 4023002 v višini 1.846,16 EUR. Sredstva se delijo na osnovi javnega razpisa v skladu z zakonodajo in Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/11 in 3/13).

 

Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2018 se udejanja preko programov javnih zavodov, javnega sklada in javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti društev.

 

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo v letu 2018 sofinancirale dejavnosti naslednjim izvajalcem na področju kulture:

 

-  Javni zavodi in skladi: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ptuj in Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi strokovno in finančno podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v kulturni politiki. Spodbujanje množičnega zanimanja za kulturo, razvoja raznovrstnih umetnostnih smeri, amaterskih in strokovnih praks, kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in mladimi so cilji, h katerim strmi na področju društvene kulture že dobrih približno 90 let. Vsakoletna ustvarjalnost preko 3.000 kulturnih društev se kaže v 20.000 kulturnih dogodkih, prireditvah, delavnicah, tekmovanjih in mednarodnih srečanjih, ki se jih udeleži več kot 3.000.000 obiskovalcev (po podatkih Statističnega urada RS). Občina zagotavlja delovanje Javnega sklada RS s sofinanciranjem njegove dejavnosti na podlagi programa, vendar največ do predvidenih proračunskih sredstev.

Občina iz posebne proračunske postavke 40180101 sofinancira tudi knjižničarsko dejavnost in sicer Javni zavod Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, s katerim je Občina Trnovska vas v pogodbenem razmerju.

 

-  Kulturna društva in kulturne prireditve:

Na podlagi javnega razpisa se sofinancira naslednja vsebina programov kulture:

I. redna dejavnost društva, II.strokovno izpopolnjevanje,

III.   organizacija kulturne prireditve v občinskem merilu,

IV.   organizacija kulturne prireditve v medobčinskem merilu,

V.     sodelovanje na kulturni prireditvi v občinskem merilu,

VI.   udeležba na tekmovanjih ali prireditvah izven občine,

VII.  ostale aktivnosti,

VIII. nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov.

 

1.     ZGODOVINSKO DOSEŽENO STANJE NA PODROČJU KULTURE V OBČINI TRNOVSKA VAS

 

Lokalno kulturno tradicijo območja Občine Trnovska vas zaznamuje bogato kulturno dogajanje na področju ljubiteljske kulture.

Center kulturnega dogajanja je večnamenski objekt v središču naselja Trnovska vas in sicer večnamenska dvorana. Danes gojijo kulturo občani preko kulturnih in ostalih društev in tako prispevajo k prepoznavanju kraja.

 

2.     VLOGA KULTURE V OBČINI TRNOVSKA VAS

 

Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom dolžna tudi na področju kulture zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju kulture, kot je udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu z zmožnostmi občine.

Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani povezuje občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven.

Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti za predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti (koncerti, predstave, prikazi ljudskih običajev, plesne predstave, razstave ipd.), seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo proračunske zmožnosti občine.

 

3.     CILJ OBČINSKEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI TRNOVSKA VAS

 

Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje pogojev za to, da občina postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju.

Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturne dejavnosti v občini. Pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju pa je tudi Osnovna šola Destrnik – Trnovska vas.

 

4.     NOSILCI DEJAVNOSTI JAVNEGA INTERESA NA PODROČJU KULTURE SO:

 

Kulturna društva, ki delujejo v občini:

-  Kulturno društvo muršec – Živkov in

-  Kulturno društvo Trnovska vas.

 

Skrb za kulturo se odraža tudi v športnih društvih, prostovoljnih gasilskih društvih in drugih društvih (turistično društvo), ki večkrat ob svojih prireditvah poskrbijo tudi za kulturne programe.

 

5.     UKREPI ZA URESNIČEVANJE OBČINSKEGA PROGRAMA KULTURE

 

Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustrezne klime v občini za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje potrebe in interese na tem področju. Občina mora na ustrezni način omogočiti tudi način uresničevanja teh nalog, določiti glavne oblike in načine kulturnega delovanja ter navesti naloge, ki jih bo občina izpolnjevala v sodelovanju z drugimi občinami oziroma javnimi zavodi, ki delujejo na območju več občin.

 

Občina Trnovska vas bo:

• spodbujala kulturne dejavnosti občank in občanov, zlasti na področju

t.i. ljubiteljske dejavnosti (društva, posamezniki) kot nosilce dejavnosti ter zagotavljala sredstva za njihovo dejavnost;

• omogočila prostorske, tehnične, organizacijske in materialne možnosti za uresničevanje programov nosilcev,

• omogočala dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov nosilcev dejavnosti z območja občine in programov drugih ustvarjalcev (gostovanja, kulturne prireditve,…), v skladu s svojimi zmožnostmi in tem programom.

 

V skladu z navedenim bo Občina Trnovska vas:

• s sprejemom aktov o ustanovitvi ali soustanovitvi javnih zavodov za opravljanje javne službe na območju občine (knjižnica, glasbena šola ipd.), s sodelovanjem pri upravljanju teh zavodov omogočila izvajanje javne službe in s primerno odmerjenimi proračunskimi sredstvi ter prostori omogočala dejavnost javnih zavodov, zadolženih za izvajanje javne službe na območju občine,

• omogočala čim višjo stopnjo izkoriščenosti kulturne infrastrukture,

• zagotavljala sredstva za izvedbo kulturnih dejavnosti,

• z vlaganjem v opremo in

• z drugimi ukrepi spodbujala kulturno dejavnost in raznolikosti te dejavnosti na območju občine.

 

Občina Trnovska vas bo ob pripravi proračuna za naslednje leto, na podlagi poročil nosilcev dejavnosti za tekoče leto in njihovih programov za naslednje leto oblikovala skupni program kulture za naslednje leto in v skladu s tem zagotovila tudi sredstva za izvajanje programa.

 

6.     SREDNJEROČNI NAČRT NALOŽB NA PODROČJU JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

 

Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Trnovska vas predstavljata namensko zgrajena prostora in sicer Večnamenska dvorana Trnovska vas.

 

7.     DOLGOROČNI POGLED NA RAZVOJ KULTURE V OBČINI TRNOVSKA VAS

 

Občina Trnovska vas želi dolgoročno zagotoviti lastnim občankam in občanom ter gostom kakovostno ponudbo kulturnih dobrin.

Občina Trnovska vas bo posvečala izrazito skrb raziskovanju, vzdrževanju, obnavljanju, zaščiti ter predstavljanju kulturne dediščine na območju občine (pomembno kulturno dediščino predstavlja Simoničeva domačija v Trnovski vasi).

Poleg tega bo Občina Trnovska vas namenjala posebno skrb in sredstva za estetsko podobo naselij in Občine Trnovska vas v celoti, kar zadeva obstoječe spomenike, skladno načrtovanje na področju urbanizma, kakor postavitev in vzdrževanje novih estetskih obeležij (spomenikov, kipov, obeležij ter javnih površin).

 

Številka: 032 0/29-8/2018-9s

Datum: 10. 4. 2018

 

Župan občine Trnovska vas,

Alojz BENKO, dipl.upr.org.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor