Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. In 101/13); v nadaljevanju ZJF in 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04, 18/07 in MUV, št. 13/08) je župan občine Kungota Igor Stropnik, dne 12. decembra 2014 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Kungota v obdobju

januar – marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kungota (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Kungota za leto 2014 (MUV, št. 4/2013 ter sprememba odloka 5/2014 in 26/2014; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen

(1) V obdobju začasnega financiranja se sofinanciranje funkcij občine, njenih nalog, ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2014 in za iste programe kot v letu 2014.

(2) V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2015 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem obdobju leta 2014.

(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2015.

4. člen

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu.

6. člen

(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU

ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 3. člena tega sklepa.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

 

Številka: 410-10/2014

Datum: 12. december 2014

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor