Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09 in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 6. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010.

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2010 so realizirani v naslednjih zneskih:

+-------------------------------+---------+

|A. BILANCA PRIHODKOV IN        |         |

|ODHODKOV                       |    v EUR|

|                               |         |

+-------------------------------+---------+

|Konto                          |  REALIZ.|

|                               |     2010|

|                               |         |

+-----+-------------------------+---------+

|     |I. SKUPAJ PRIHODKI       |         |

|     |(70+71+72+73+74)         |8.727.474|

+-----+-------------------------+---------+

|70   |DAVČNI PRIHODKI          |5.501.772|

+-----+-------------------------+---------+

|     |700 Davki na dohodek in  |         |

|     |dobiček                  |3.513.985|

+-----+-------------------------+---------+

|     |703 Davki na premoženje  |1.314.926|

+-----+-------------------------+---------+

|     |704 Domači davki na      |         |

|     |blago in storitve        |  672.861|

+-----+-------------------------+---------+

|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |2.187.308|

+-----+-------------------------+---------+

|     |710 Udeležba na dobičku  |         |

|     |in dohodki od premoženja |2.079.799|

+-----+-------------------------+---------+

|     |711 Takse in pristojbine |    3.084|

+-----+-------------------------+---------+

|     |712 Denarne kazni        |   33.103|

+-----+-------------------------+---------+

|     |713 Prihodki od prodaje  |         |

|     |blaga                    |         |

|     |in storitev              |  292.483|

+-----+-------------------------+---------+

|     |714 Drugi nedavčni       |         |

|     |prihodki                 | –221.161|

+-----+-------------------------+---------+

|72   |KAPITALSKI PRIHODKI      |  308.719|

+-----+-------------------------+---------+

|     |720 Prihodki od prodaje  |         |

|     |osnovnih sredstev        |  177.109|

+-----+-------------------------+---------+

|     |722 Prihodki od prodaje  |         |

|     |zemljišč                 |         |

|     |in neopredmetenih        |         |

|     |dolgoročnih              |         |

|     |sredstev                 |  131.610|

+-----+-------------------------+---------+

|73   |PREJETE DONACIJE         |         |

+-----+-------------------------+---------+

|     |730 Prejete donacije iz  |         |

|     |domačih virov            |         |

+-----+-------------------------+---------+

|74   |TRANSFERNI PRIHODKI      |  729.676|

+-----+-------------------------+---------+

|     |740 Transferni prihodki  |         |

|     |iz drugih                |         |

|     |javnofinančnih           |         |

|     |institucij               |  729.676|

+-----+-------------------------+---------+

|     |II. SKUPAJ ODHODKI       |         |

|     |(40+41+42+43)            |8.750.930|

+-----+-------------------------+---------+

|40   |TEKOČI ODHODKI           |2.461.836|

+-----+-------------------------+---------+

|     |400 Plače in drugi       |         |

|     |izdatki zaposlenim       |  417.029|

+-----+-------------------------+---------+

|     |401 Prispevki            |         |

|     |delodajalcev za socialno |         |

|     |varnost                  |   67.748|

+-----+-------------------------+---------+

|     |402 Izdatki za blago in  |         |

|     |storitve                 |1.960.182|

+-----+-------------------------+---------+

|     |403 Plačila domačih      |         |

|     |obresti                  |        0|

+-----+-------------------------+---------+

|     |409 Rezerve              |   16.878|

+-----+-------------------------+---------+

|41   |TEKOČI TRANSFERI         |2.788.858|

+-----+-------------------------+---------+

|     |410 Subvencije           |   83.158|

+-----+-------------------------+---------+

|     |411 transferi            |         |

|     |posameznikom             |         |

|     |in gospodinjstvom        |1.017.254|

+-----+-------------------------+---------+

|     |412 Transferi            |         |

|     |neprofitnim              |         |

|     |organizacijam in         |         |

|     |ustanovam                |  362.926|

+-----+-------------------------+---------+

|     |413 Drugi domači tekoči  |         |

|     |transferi                |1.325.519|

+-----+-------------------------+---------+

|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI    |2.527.698|

+-----+-------------------------+---------+

|     |420 Nakup in gradnja     |         |

|     |osnovnih                 |         |

|     |sredstev                 |2.527.945|

+-----+-------------------------+---------+

|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  972.290|

+-----+-------------------------+---------+

|     |431 Investicijski        |         |

|     |transferi pravnim in     |         |

|     |fizičnim osebam, ki niso |         |

|     |proračunski uporabniki   |  828.063|

+-----+-------------------------+---------+

|     |432 Investicijski        |         |

|     |transferi proračunskim   |         |

|     |uporabnikom              |  144.227|

+-----+-------------------------+---------+

|     |III. PRORAČUNSKI         |         |

|     |PRESEŽEK                 |         |

|     |(PRIMANJKLJAJ)(I.-II.)   |         |

|     |SKUPAJ                   |         |

|     |PRIHODKI MINUS SKUPAJ    |         |

|     |ODHODKI                  |  –23.208|

+-----------------------------------------+

|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |

|                                         |

+-----+-------------------------+---------+

|     |IV. PREJETA VRAČILA      |         |

|     |DANIH                    |         |

|     |POSOJIL IN PRODAJA       |         |

|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |

|     |(750)                    |        0|

+-----+-------------------------+---------+

|75   |PREJETA VRAČILA DANIH    |         |

|     |POSOJIL                  |        0|

+-----+-------------------------+---------+

|     |750 Prejeta vračila      |         |

|     |danih posojil            |        0|

+-----+-------------------------+---------+

|     |V. DANA POSOJILA IN      |         |

|     |POVEČANJE KAPITALSKIH    |         |

|     |DELEŽEV (441)            |        0|

+-----+-------------------------+---------+

|44   |DANA POSOJILA IN         |         |

|     |POVEČANJE KAPITALSKIH    |         |

|     |DELEŽEV                  |         |

+-----+-------------------------+---------+

|     |441 Povečanje            |         |

|     |kapitalskih deležev      |         |

|     |in naložb                |         |

+-----+-------------------------+---------+

|     |VI. PREJETA MINUS DANA   |         |

|     |POSOJILA IN SPREMEMBE    |         |

|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |

|     |(IV.-V.)                 |         |

+-----------------------------------------+

|C. RAČUN FINANCIRANJA                    |

|                                         |

+-----+-------------------------+---------+

|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500)  |        0|

+-----+-------------------------+---------+

|50   |ZADOLŽEVANJE             |        0|

+-----+-------------------------+---------+

|     |500 Domače zadolževanje  |        0|

+-----+-------------------------+---------+

|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA    |         |

|     |(550)                    |         |

+-----+-------------------------+---------+

|55   |ODPLAČILO DOLGA          |         |

+-----+-------------------------+---------+

|     |550 Odplačila domačega   |         |

|     |dolga                    |         |

+-----+-------------------------+---------+

|     |IX. SPREMEMBE STANJA     |         |

|     |SREDSTEV NA RAČUNIH      |         |

|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-     |         |

|     |VIII.)                   |   23.208|

+-----+-------------------------+---------+

|     |XII. STANJE SREDSTEV     |         |

|     |NA RAČUNIH NA DAN        |         |

|     |31. 12. PRETEKLEGA LETA  |2.449.649|

+-----+-------------------------+---------+

3. člen

Presežek sredstev proračuna preteklih let v višini 2.256.998 € je bil že razporejen v proračun za leto 2011, preostali presežek preteklih let in leta 2010 pa bomo razporedili z rebalansom proračuna za leto 2011, nerazporejena namenska sredstva na postavke odhodkov, preostala sredstva pa glede na finančno situacijo.

Presežek namenskih sredstev v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2010 je naslednji:

+----------------------------------------+

|                          nerazporejeno |

|                                        |

+------------------------------+---------+

|Sredstva požarne takse        |         |

+------------------------------+---------+

|Sredstva okoljske dajatve –   |         |

|odlaganje odpadkov            |         |

+------------------------------+---------+

|Sredstva okoljske dajatve –   |         |

|odvajanje odpadnih voda       |28.596,19|

+------------------------------+---------+

|Sredstva za vzdrževanje       |         |

|gozdnih cest                  |         |

+------------------------------+---------+

|Najemnina infrastrukture –    |         |

|deponija                      |   355,82|

+------------------------------+---------+

|Najemnina infrastrukture – ČN |         |

|Jesenice                      | 4.617,42|

+------------------------------+---------+

|Najemnina infrastrukture – JPK|         |

|odpadki                       | 5.754,75|

+------------------------------+---------+

|Najemnina infrastrukture – JPK|         |

|vodovodi                      |20.856,15|

+------------------------------+---------+

|Najemnina infrastrukture –    |         |

|mrliške vežice                |         |

+------------------------------+---------+

|Najemnina infrastrukture – WTE|         |

|kanalizacija                  |         |

+------------------------------+---------+

|Sredstva počitniške dejavnosti|    87,47|

+------------------------------+---------+

|Sredstva turistične takse     |30.351,73|

+------------------------------+---------+

|Koncesijske dajatve – igre na |         |

|srečo                         |         |

+------------------------------+---------+

|Koncesijske dajatve – divjad  |   722,00|

+------------------------------+---------+

|Skupaj:                       |91.341,53|

+------------------------------+---------+

4. člen

Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2010 v višini 116.389,20 € se prenese v leto 2011.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410/3-8/2009-MJ

Kranjska Gora, dne 21. aprila 2011

Župan

Občine Kranjska Gora

Jure Žerjav l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor