Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 18. redni seji dne 13

. 10. 2016 sprejel

O D L O K 

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič 

 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič (Uradni list RS, št. 23/11 in 16/14; v nadaljevanju: odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Tržič.

Sedež zavoda: Ste Marie aux Mines 28, Tržič.

V sestavo Vrtca Tržič sodijo:

– enota Palček, Cesta Ste Marie aux Mines 28, Tržič in dislocirani oddelek v OŠ Tržič, Šolska ulica 7, Tržič ter dislocirani oddelek Lom, Lom pod Storžičem 12, Tržič,

– enota Deteljica, Kovorska cesta 2, Tržič in dislocirana oddelka v OŠ Bistrica, Begunjska cesta 2, Tržič,

– enota Križe, Cesta Kokrškega odreda 22, Križe in dislocirani oddelek v Snakovem, Pod Slemenom 6, Križe.

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so zato podani zakonski razlogi.

Po potrebi lahko zavod v soglasju z ustanoviteljem za krajša obdobja ustanovi tudi manjše pridružene oddelke vrtca.«

 

2. člen 

Besedilo prvega odstavka 3. člena odloka se črta.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek 3. člena odloka.

 

3. člen 

Besedilo 5. člena odloka se črta v celoti.

 

4. člen 

Besedilo 2. točke II. poglavja se spremeni tako, da se po novem glasi »Pečat in logotip zavoda«.

 

5. člen 

Dosedanji 6. člen odloka postane 5. člen odloka.

Besedilo tretjega, četrtega in petega odstavka se v novo oštevilčenem 5. členu odloka črta.

 

6. člen 

Dosedanji 7. člen postane 6. člen odloka.

 

7. člen 

Doda se nov 7. člen odloka, ki se glasi:

»Zavod ima svoj logotip, ki ga sestavlja risbica deklice v krilu, ki drži vrvico z balonom v obliki srca, pod deklico je napis »Vrtec Tržič veder polet v veliki svet««.

 

8. člen 

Besedilo prvega odstavka 12. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok v vzgojnovarstvenih družinah.«

 

9. člen 

Besedilo tretje alinee prvega odstavka 14. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»strokovni organi,«

 

10. člen 

Besedilo tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»V zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske otroke oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih, v katerih so organizirane enote, morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci in starši vseh enot vrtca.

Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tržič skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Tržič.

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in odlok. Predstavnike staršev izvolijo starši javno na svetu staršev enote vrtca z večino glasov.«

Besedilo sedmega odstavka 15. člena odloka se črta.

Dosedanji osmi, deveti in deseti odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek 15. člena odloka.

V 15. členu se doda besedilo novega desetega odstavka, ki se glasi:

»Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.«

 

11. člen 

V drugem odstavku 16. člena odloka se besedi »v zavodu« nadomestita z besedami »na zavodu običajen način«.

V tretjem odstavku 16. člena odloka se za besedami »o razpisu volitev se« doda besedilo »imenuje volilna komisija«.

 

12. člen 

Besedilo prvega odstavka 17. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj 3 delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.«

 

13. člen 

V drugem odstavku 19. člena odloka se za besedo »objavi« doda besedilo »na zavodu običajen način«.

14. člen 

V petnajsti alinei tretjega odstavka 22. člena odloka se za besedo »mest« doda besedilo »v soglasju z ustanoviteljem«.

Besedilo osemnajste alinee tretjega odstavka 22. člena odloka se črta.

 

15. člen 

Besedilo drugega odstavka 26. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja ali svetovalnega delavca.«

 

16. člen 

Besedilo 27. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor ter strokovni aktiv vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev.«

 

17. člen 

Besedilo drugega odstavka 30. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.«

 

18. člen 

Besedilo četrtega odstavka 37.a člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Zavod je dolžan ustanovitelju:

– vsako leto predložiti letni delovni načrt in poročilo o poslovanju za preteklo leto,

– vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda,

– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,

– posredovati vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno finančnem področju,

– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.

V 37.a členu se doda besedilo novega petega odstavka, ki se glasi:

»Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem vrtca in upravljanja s sredstvi.«

 

19. člen 

Besedilo 38. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje proračunska inšpekcija, Računsko sodišče Republike Slovenije in Nadzorni odbor Občine Tržič.

Gospodarjenje z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prejšnjih treh odstavkih tega člena, izvajajo pristojne institucije skladno z veljavnimi predpisi.«

 

20. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2016

Tržič, dne 13. oktobra 2016

 

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor