Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
I. Lokalni predpisi občine Rače-Fram (2003)
Št.
Predpis
Objava*
Št. objave
Datum objave
1.
Sklep o določitvi cene vode na območju občine Rače-Fram
MUV
1/2003
29.01.2003
2.
Skelp o določitvi cene kanalščine na območju občine Rače-Fram
MUV
1/2003
29.01.2003
3.
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v občini Rače-Fram za leto 2003
MUV
1/2003
29.01.2003
4.
Sklep o financiranju političnih strank
MUV
1/2003
29.01.2003
5.
Sklep o imenovanju odborov in komisij
MUV
1/2003
29.01.2003
6.
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MUV
1/2003
29.01.2003
7.
Odlok o proračunu za leto 2003
MUV
2/2003
18.02.2003
8.
Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Novice
MUV
3/2003
01.03.2003
9.
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Rače Fram za leto 2002
MUV
6/2003
15.04.2003
10.
Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače-Fram (čistopis)
MUV
6/2003
15.04.2003
11.
Sklep o enotni višini prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju občine Rače-Fram (čistopis)
MUV
6/2003
15.04.2003
12.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Rače-Fram
MUV
6/2003
15.04.2003
13.
Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Rače-Fram
MUV
6/2003
15.04.2003
14.
Odlok o predkupni pravici občine Rače-Fram
MUV
10/2003
20.05.2003
15.
Spremembe in dopolnitve odloka o javnem redu in miru v občini Rače-Fram
MUV
10/2003
20.05.2003
16.
Spremembe in dopolnitve odloka o občinskih priznanjih
MUV
10/2003
20.05.2003
17.
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči v občini Rače-Fram
MUV
12/2003
15.06.2003
18.
Sklep o digitalizaciji urbanistične zasnove naselja Rače-Fram, ter digitalizaciji kartografske dokumentacije
MUV
12/2003
15.06.2003
19.
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v občini Rače-Fram
MUV
12/2003
15.06.2003
20.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
12/2003
15.06.2003
21.
Sklep o določitvi javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
12/2003
15.06.2003
22.
Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače-Fram (čistopis)
MUV
16/2003
24.07.2003
23.
Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju občine Rače-Fram (čistopis)
MUV
16/2003
24.07.2003
24.
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Rače-Fram
MUV
16/2003
24.07.2003
25.
Poslovnik nadzornega odbora občine Rače-Fram
MUV
16/2003
24.07.2003
26.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
16/2003
24.07.2003
27.
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2003
MUV
20/2003
29.09.2003
28.
Cenik dimnikarskih storitev v občini Rače-Fram
MUV
24/2003
07.11.2003
29.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače-Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
MUV
24/2003
07.11.2003
30.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici občine Rače-Fram
MUV
24/2003
07.11.2003
31.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (na območju občine Rače-Fram)
MUV
24/2003
07.11.2003
32.
Pravilnik o dodeljevanju žepnin v občini Rače-Fram
MUV
24/2003
07.11.2003
33.
Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanoviteljice v svet OŠ Rače v občini Rače-Fram
MUV
24/2003
07.11.2003
34.
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Rače-Fram v letu 2004
MUV
28/2003
01.12.2003
35.
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Rače-Fram
MUV
28/2003
01.12.2003
36.
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
28/2003
01.12.2003
37.
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v občini Rače-Fram v letu 2004
MUV
28/2003
01.12.2003
38.
Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove na pokopališču Fram
MUV
28/2003
01.12.2003
39.
Sklep o določitvi cene vode ter prispevka za vzdrževalnino v občini Rače-Fram (čistopis)
MUV
28/2003
01.12.2003
40.
Odlok o zimski službi v občini Rače-Fram
MUV
28/2003
01.12.2003
41.
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram
MUV
28/2003
01.12.2003
42.
Sklep o določitvi cene čiščenja odpadnih voda na območju občine Rače-Fram
MUV
31/2003
30.12.2003
43.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Fram v občini Rače-Fram
MUV
31/2003
30.12.2003
44.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače v občini Rače-Fram
MUV
31/2003
30.12.2003
45.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
31/2003
30.12.2003
46.
Sklep o določitvi javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
31/2003
30.12.2003

Opomba:
* MUV – Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor