Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/2007) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, štev. 12/04, 18/07) je občinski svet občine Kungota na 12. Redni seji dne 18. junija 2008 sprejel

 

 

O D l O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja v sp. Kungoti – Gradiška II

 

 

1. člen

 

 

(predmet odloka)

 

 

Za 1. členom se doda nov 1. a člen, ki se glasi:

 

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu dela naselja Spodnja Kungota – Gradiška II (objavljen v MUV št. 38/84), ki jih je izdelal URBIS d.o.o., Maribor pod številko 2007/ZN-121 v juniju 2008.

 

 

2. člen

 

 

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo s spremembami in dopolnitvami)

 

 

Za 2. členom se doda nov 2. a člen, ki se glasi:

 

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu dela naselja Spodnja Kungota – Gradiška II obsegajo spremembo in dopolnitev besedila programskega dela zazidalnega načrta ter grafične priloge.

 

 

Spremembe in dopolnitve besedila programskega dela zazidalnega načrta:

 

 

1. Spremeni in dopolni se točka 2.0 »Urbanistični koncept, zazidalna zasnova«.

 

 

V poglavju a) se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Namesto objekta za potrebe krajevne skupnosti se na parceli 505/5 k.o. Gradiška predvidi poslovno stanovanjski objekt. Dopustne dejavnosti v objektu (povzeto iz Uredbe o standardni klasifikaciji objektov):

 

 

G, 45.3 – trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila,

 

 

G, 47 – trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,

 

 

J, 62 – računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,

 

 

K, 65.1 – dejavnost zavarovanja,

 

 

L, 68 – poslovanje z nepremičninami,

 

 

M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,

 

 

N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti,

 

 

S, 95 – popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,

 

 

S, 96 – druge storitvene dejavnosti.

 

 

2. Spremeni in dopolni se točka 2.1 »Analiza urbanskih funkcij «.

 

 

V prvem odstavku se črta tretji stavek in nadomesti z novim, ki se glasi:

 

 

Ostale mestne funkcije, ki so v naselju predvidene, so osnovna preskrba z bifejem in dejavnosti, predvidene v poslovno stanovanjskem objektu.

 

 

3. Spremeni in dopolni se točka 2.3 »Oblikovne konstante«.

 

 

V poglavju »horizontalni gabariti« se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Horizontalni gabariti poslovno stanovanjskega objekta so 13 m x 22 m.

 

 

V poglavju »vertikalni gabariti se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Poslovno stanovanjski objekt je P + 1.

 

 

V poglavju »Oblikovanje« se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Poslovno stanovanjski objekt naj bo kvalitetno oblikovan s sodobnimi materiali, z dvokapno streho kot poudarek v centru naselja, kjer so locirane centralne mestne funkcije.

 

 

3. člen

 

 

(vpogled sprememb in dopolnitev ZN)

 

 

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

 

 

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so na vpogled v Občini Kungota.

 

 

4. člen

 

 

4. člen odloka se v celoti črta.

 

 

5. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 3505-07/2007                                                      Župan Občine Kungota

 

 

Datum: 18. junij 2008                                                           Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor