Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/2015) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 06. 06. 2016 sprejel

 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega PODROBNEGA prostorskega načrta območja L8 poslovni kompleks brnik (krajše: SD OPPN)

 

1. člen

 (ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta)

1)    S tem sklepom se določa priprava sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja L8 Poslovni kompleks Brnik.

2)    Občinski podrobni prostorski načrt je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik  (Uradni list RS, št. 78/2009, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/2011 – popravek, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2014 – obvezna razlaga) (v nadaljevanju: OPPN) in je stopil v veljavo 06.10.2009.

3)    V času veljavnosti OPPN so se spremenile investicijske namere lastnikov zemljišč, spremenili pa so se tudi pogoji za infrastrukturno opremljanje območja, zato je potrebno spremeniti in dopolniti tako besedilni kot grafični del podrobnega prostorskega načrta. Pobuda za spremembe in dopolnitve OPPN je bila podana s strani zainteresiranega pobudnika – lastnika večinskega deleža zemljišč na obravnavanem območju.

4)    SD OPPN se bodo nanašale na besedilni in grafični del odloka.

 

2. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se izvedejo SD OPPN)

1)    SD OPPN se nanašajo celotno območje OPPN L8.

2)    Postopek SD OPPN se izvaja v skladu z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, predvidena je sprememba besedilnega in grafičnega dela odloka.

3)    Predvidena je nova parcelacija oz. komasacija zemljišč na območju urejanja.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

1)    Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.

 

4. člen

(roki za pripravo SD OPPN)

1)    Okvirni roki za pripravo SD OPPN so:

FAZA

Rok

Izdelava osnutka SD OPPN

30 dni po objavi sklepa in izdelavi strokovnih podlag in utemeljitev

Pridobitev smernic NUP in odločbe Ministrstva pristojnega za okolje in prostor o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

v skladu z zakonsko predpisanimi roki

Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN in priprava gradiva za prvo obravnavo na občinskem svetu

120 dni po pridobitvi smernic NUP

Prva obravnava odloka s SD OPPN na občinskem svetu

v skladu s postopkom, ki ga vodi Občina

Priprava gradiva za javno razgrnitev SD OPPN

30 dni po prvi obravnavi na Občinskem svetu

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPPN

minimalno 30 dni

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave

30 dni po zaključku javne razgrnitve

Izdelava predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti ter priprava gradiva predloga SD OPPN

60 dni po sprejemu stališč do pripomb

Pridobitev mnenj NUP

v skladu z zakonsko predpisanimi roki

Priprava usklajenega predloga SD OPPN

30 dni  po pridobitvi mnenj NUP

Druga obravnava in sprejem odloka SD OPPN na občinskem svetu

v skladu s postopkom, ki ga vodi Občina

 

2)    Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.

 

5. člen

(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

1)    Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi SD OPPN so:

1.     Za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

2.     Za področje cestnega in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

3.     Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

4.     Za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,

5.     Za področje ohranjanja narave: ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,

6.     Za področje varstva okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,

7.     Za električno omrežje: ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,

8.     Za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, odpadki: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,

9.     Za področje občinskih cest: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,

10.  Za področje telekomunikacij: TELEKOM SLOVENIJE D.D., Sektor za upr. omrežja, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,

11.  Za področje plinovodov: PLINOVODI D.O.O, Cesta ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana,

12.  Za področje gozdov: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27 b, 4000 Kranj

 

2)    Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo v postopku.

 

6. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)

1)    Izdelava potrebnih strokovnih gradiv in dokumentov za pripravo SD OPPN ne bremeni občinskega proračuna. Finančna sredstva za pripravo strokovnih gradiv za SD OPPN zagotovi pobudnik SD OPPN, ki zagotovi tudi izvajalca SD OPPN, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.

2)    Postopek sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega akta v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog vodi pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem.

 

7. člen

(objava in veljavnost sklepa)

1) Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

2) Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-01/2016-08          

Datum:   06.06.2016                

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc Čebulj, l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor