Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 3/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 6. redni seji dne 2. 11. 2015 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana 

 

1. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 82/14) (v nadaljevanju: OPN Velika Polana).

(2) Spremembe in dopolnitve OPN Velika Polana (v nadaljevanju: SD OPN Velika Polana) se nanašajo na:

– odpravo neskladja v prvi podalineji, prvega odstavka a) točke 34. člena odloka.

 

2. člen 

(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev OPN) 

(1) Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del.

(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPN je sestavljen iz poglavij:

1. Uvodne določbe

2. Izvedbeni del

3. Posebne in končna določba

3.1 Posebne določbe

3.2 Končna določba

 

3. člen 

(obvezne priloge SD OPN Velika Polana) 

Obvezne priloge vsebujejo:

1. Obrazložitev in utemeljitev SD OPN Velika Polana.

 

2. IZVEDBENI DEL 

 

4. člen 

(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN Velika Polana) 

V prvi podalineji, prvega odstavka a) točke 34. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»– enostanovanjske stavbe z ostalimi pritiklinami, kot so garaže, kleti, kurilnica, terase, nadstreški, zimski vrtovi in podobno,«.

 

3. POSEBNE IN KONČNA DOLOČBA 

 

3.1 Posebne določbe

 

5. člen 

(hramba SD OPN Velika Polana) 

(1) SD OPN Velika Polana je izdelan v digitalni in analogni obliki.

(2) SD OPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Velika Polana.

 

6. člen 

(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

 

3.2 Končna določba

 

7. člen 

(veljavnost) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 09-06/15 OS

Velika Polana, dne 2. novembra 2015

 

Župan 

Občine Velika Polana 

Damjan Jaklin l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor