Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obv.razl., 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 12/98) in sklepov Občinskega sveta Občine Destrnik 14. 6. 1999, Občinskega sveta Občine Trnovska vas 23. 11. 1999 in Občinskega sveta Občine Sv. Andraž v Slov. goricah z dne 06. 2. 2001 so župani Občine Destrnik, Občine Trnovska vas in Občine Sv. Andraž v Slov. goricah sprejeli naslednji

Sporazum

o razdelitvi premoženja Občine

Destrnik - Trnovska vas med

novonastale občine Destrnik,

Trnovska vas, Sv. Andraž

v Slov. goricah

1. člen

Sporazumna delitev premoženja Ob­čine Destrnik-Trnovska vas je zasno­vana na podlagi sprejete delitvene bi­lance Občine Destrnik-Trnovska vas na dan, ki jo je sprejel Občinski svet Občine Destrnik na seji 14. 6. 1999, Občinski svet Občine Trnovska vas na seji 23. 11. 1999 in Občinski svet Občine Sv. Andraž v Slov. goricah (v nadaljevanju Sv. Andraž) na seji 6. 2. 2001.

2. člen

Ugotavlja se, da so bila v lasti prejš­nje Občine Destrnik-Trnovska vas na dan 31. 12. 1998 osnovna sredstva po revalorizirani nabavni vrednosti 7.465.345,76 SIT ter odpisani reva­lorizirani vrednosti 2.657.694,27 SIT. Tako znaša vrednost omenjenih osnovnih sredstev

4.807,651,49 SIT. Iz priložene tabele (Priloga 1) je razvidna vrednost po­sameznega osnovnega sredstva ter mesto lokacije, kjer se sredstva na­hajajo.

Osnovna sredstva bivše občine Des­trnik-Trnovska vas se razdelijo po ključu:

- Občina Destrnik 50 % knjižne vred­nosti opreme,

- Občina Trnovska vas 25 % knjižne vrednosti opreme,

- Občina Sv. Andraž 25 % knjižne vrednosti opreme.

3. člen

Občina Destrnik-Trnovska vas je imela po stanju na dan 31. 12. 1998 pri bankah kredite v višini 113.300.000,00 SIT. Vsi krediti so bili najeti za gradnjo osnovne šole v Destrniku, zato prevzame vse ob­veznosti iz naslova najetih kreditov Občina Destrnik.

4. člen

V letih 1997 in 1998 so bili na NKBM, enota Ptuj, dani depoziti za subven­cioniranje obrestne mere za kredite iz naslova kmetijstva in drobnega go­spodarstva v višini 4.360.000,00 SIT. Do konca črpanja iz depozitov osta­nejo le-ti v evidencah Občine Des­trnik, morebitni ostanek sredstev pa se razdeli po končnem obračunu banke (leto 2003). Tudi ta sredstva se delijo po ključu:

- Občina Destrnik          50 % ostanka sredstev,

- Občina Trnovska vas   25 % ostanka sredstev,

- Občina Sv. Andraž      25 % ostanka sredstev.

5. člen

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 1998 znašajo 31.740.407,69 SIT. Razdelitev teh obveznosti je na osnovi projekta, za katerega so le-te nastale, in se na osnovi temeljnice prenesejo v evidenco občine, za ka­tero teče investicija.

Obveznosti so naslednje:

a) za investicijo gradnje OŠ Destr­nik:

- Tema Profesional 219.159,28 SIT

- GTS Korpar d. o. o. 6.616.437,46 SIT

- Koplast Slov. Konjice 1.820.586,50 SIT

Obveznosti prevzame Občina Des­trnik.

b) za investicije v cestno infrastruk­turo na območju bivše občine Destr­nik-Trnovska vas

- Cestno podjetje Ptuj 12.242.181,20 SIT

- Epson d. o. o. 5.464.851,00 SIT (plaz pod šolo v Destrniku)

Obveznosti prevzema Občina Des­trnik.

- Cestno podjetje Maribor 1.500.000,00 SIT (Vinska cesta)

- Epson d.o.o. 224,250,60 SIT (cesta Hum)

Obveznost prevzema Občina Trnov­ska vas.

c) za investicijo vodovoda – faza II v občini Sv. Andraž

- Nizke gradnje Ptuj 3,652.941,65

SIT Obveznost prevzame Občina Sv. Andraž.

6. člen

Terjatve znašajo po zaključnem raču­nu 5,213,00 SIT in se nanašajo na za­varovanje javnih delavcev pri zavaro­valnici Adriatic. Omenjeni znesek se poračuna pri prvem plačilu računa v mesecu januarju 1999 iz izločenega računa -695-.

V letu 1998 je KS Trnovska vas gra­dila cesto Bišečki Vrh (Hum). Ker in­vesticija finančno ni bila zaključena, je bil dan sklep s strani KS Trnovska vas, da se manjkajoči del sredstev zagotovi leta 1999. Ker se je Obči­na Destrnik-Trnovska vas razdelila na tri občine, so se župani Občin Destrnik, Trnovska vas in Sv. Andraž dogovorili o pokrivanje obveznosti v višini 2.850.000,00 SIT na naslednji način:

- 500.000,00 SIT s proračunske po­stavke za streho v Trnovski vasi;

- 302.338,00 SIT z nenakazane glavari­ne Občine Destrnik-Trnovska vas, KS Trnovska vas;

- 1.500.000,00 SIT – prevzem obvez­nosti za vinsko cesto;

- 547.662,00 SIT s sredstvi Občine Trnovska vas na izločenem računu -695-.

7. člen

Denarna sredstva Občine Destrnik-Trnovska vas (redna sredstva in sredstva amortizacije) na dan 31. 12. 1998 znašajo 3.153.485,21 SIT. Pre­nesejo se na izločeni račun - 695- in se porabijo za plačilo obveznosti iz proračuna 1998 po izstavljenih raču­nih (Priloga2). Prihodke in odhodke s tega naslova po dogovoru županov zajame Občina Destrnik v svojem proračunu.

8. člen

Bivša občina Destrnik-Trnovska vas je imela na računu rezerv na dan 31. 12. 1998 neporabljena sredstva v zne­sku 3.846,451,00 SIT. Tudi ta sredstva se prenesejo na izločeni račun -695-, porabijo pa se za poravnavo računov (Priloga 2), ki se nanašajo na prora­čun 1998 in se po dogovoru županov evidentirajo v proračunu Občine Destrnik.

9. člen

Po končani delitveni bilanci biv­še Občine Ptuj se vsa pridobljena finančna sredstva in premičnine bivše Občine Destrnik-Trnovska vas razdelijo med novonastale občine na območju bivše Občine Destrnik-Trnovska vas po ključu:

- Občina Destrnik         50 %,

- Občina Trnovska vas  25 %,

- Občina Sv. Andraž     25 %.

Vse nepremičnine se z delitveno bi­lanco prenesejo v lastništvo občine, na območju katere se le-te nahajajo.

Nepremičnine, ki se nahajajo izven meja nekdanje Občine Destrnik-Trnovska vas in so bile pridobljene v letih 1995–1998 se odprodajo in se kupnina razdeli po ključu 50 % Destrnik; 25 % Trnovska vas; 25 % Sv. Andraž.

Za nepremičnine, ki bodo pridoblje­ne po delitveni bilanci bivše Občine Ptuj in ležijo izven meja nekdanje Občine Destrnik-Trnovska vas, se bo podpisal aneks, če bo to potrebno.

Občine Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž postanejo soustanoviteljice v javnih podjetjih in javnih zavodih, ka­terih soustanoviteljstvo je pridobila bivša Občina Destrnik-Trnovska vas. Pridobljeni kapitalski deleži in deleži na kapitalu se delijo v razmerju:

- Občina Destrnik         50 %,

- Občina Trnovska vas  25 %,

- Občina Sv. Andraž     25 %.

10. člen

Občina Destrnik in Občina Trnov­ska vas sta soustanoviteljici Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Destrnik-Trnovska vas, ki je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraže­valnega zavoda Osnovna šola Destr­nik-Trnovska vas-Vitomarci (JVIZ), Janežovski Vrh 45.

Občina Sv. Andraž je soustanovite­ljica Javnega vzgojno-izobraževal­nega in vzgojno- varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Sv. Andraž.

Ustanoviteljske pravice Občine Destrnik in Občine Trnovska vas so opredeljene v Odloku o ustanovit­vi JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 04/2003, 02/2004 in Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št, 02/2003 in Uradni list RS, št. 2/2004). Ustanovi­teljske pravice Občine Sv. Andraž so opredeljene v Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnov­na šola Cerkvenjak-Sv. Andraž (Urad­ni list RS, št. 77/02).

Občine so prevzele obveznosti do bivšega Javnega vzgojno-izobraže­valnega zavoda Osnovna šola Des­trnik-Trnovska vas-Vitomarci (JVIZ), Janežovski Vrh 45, kot sledi:

- vse obveznosti popolne Osnovne šole Destrnik, kot sestavne­ga dela Javnega vzgojno- izobraževa­nega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas-Vitomarci, je prevzela Občina Destrnik;

- vse obveznosti enoparalel­ne Osnovne šole Trnovska vas, kot sestavnega dela Javnega vzgojno-iz­obraževanega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas-Vitomarci, je prevzela Občina Trnovska vas;

- vse obveznosti enopara­lelne Osnovne šole Vitomarci, kot sestavnega dela Javnega vzgojno-iz­obraževanega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas-Vitomarci, je prevzela Občina Sv. Andraž.

11. člen

Dne 24. 5. 1999 je bilo usklajeno zapiranje izločenega žiro računa -695- med župani in tajniki vseh treh občin (Priloga 3). Na sestanku je bil sklenjen dogovor:

- Občina Destrnik izda Občini Trnovska vas račun za skupno občinsko upravo v višini 250.000,00 SIT.

- Znesek v višini 250.000,00 SIT se razdeli med Občino Sv. An­draž, v višini 142.500,00 SIT, in Obči­no Destrnik, v višini 107.500,00 SIT.

- Pri Občini Trnov­ska vas se iz delitvene bilan­ce izvzame oprema, v višini 180.000,00 S1T, in se nameni za ar­hiv bivše Občine Destrnik-Trnovska vas.

Natančna delitev sredstev je razvidna iz priloge (Priloga 1).

12. člen

V kolikor bo v roku dveh let katera od občin, ki je udeleženka tega spo­razuma, ugotovila, da v njem manjka kakšen pomemben del premoženja ali obveznosti, lahko sproži postopek za naknadno delitev premoženja ali obveznosti.

13. člen

Ta sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišejo vsi udeleženci in je napisan v 9 izvodih, od katerih prejme vsak udeleženec po tri izvode.

 

Številka: 030-05-5/2001

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, s.r.

 

Župan Občine Trnovska vas:

Karl Vurcer, s.r.

 

Župan Občine Sv. Andraž v Slov. Goricah:

Franc Krepša, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor