Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

V skladu z 8. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 45/I/94), na podlagi 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI Uradni list RS, št. 12/96) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je občinski svet občine Bled na 17. seji dne 17. oktobra 1996 sprejel

 

ODLOK

 

o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled je zavod, ki se je konstituiral na podlagi odločbe ustanovitelja Skupščine občine Radovljica št. 022-10/63-2 z dne 12. 6. 1993.

 

Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju na Oddelku za gospodarsko sodstvo s sklepom pod Srg. št. 342/93.

 

2. člen

 

S tem odlokom ustanovitelj usklajuje akt o ustanovitvi javnega zavoda z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter hkrati sprejema čistopis tega akta.

 

Sedež ustanovitelja je:

 

– Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.

 

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ŠOLE

 

3. člen

 

Ime šole je: Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled.

 

Sedež šole je na Bledu, Seliška cesta 3.

 

4. člen

 

Pečat sedeža šole je okrogle oblike s premerom 33 mm. Na obodu pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljena 1 mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano: Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim pa izpisan sedež šole.

 

Podružnice, ki imajo v pravilih določena pooblastila v pravnem prometu, uporabljajo pečat okrogle oblike s premerom 33 mm. Na obodu pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljena 1mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano ime šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim pa ime in sedež podružnice.

 

Šola uporablja tudi pečate s premerom 20 mm z enako vsebino, kot jo imajo pečati iz prvega in drugega odstavka tega člena.

 

Šola ima tudi pečate podolgovate oblike za interno poslovanje z enakim besedilom, vendar brez grba Republike Slovenije.

 

Število pečatov, pooblastila za uporabo, način varovanja ipd. določi ravnatelj šole z organizacijskim predpisom.

 

5. člen

 

Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94 in 3/95) je:

 

----------------------------------------------------------------

Šifra                       Vsebina

----------------------------------------------------------------

1. M/80.102                 osnovno-šolsko splošno izobraževanje

----------------------------------------------------------------

 

V okviru te dejavnosti šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, to je organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot, ki se opravlja kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja, poleg tega pa se lahko ukvarja še:

 

– z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,

 

– s kulturno-umetniško dejavnostjo,

 

– s športno vadbo in športno dejavnostjo,

 

– s tehnično prizvodno dejavnostjo,

 

– s prevozom otrok,

 

– z zdravstveno zaščito,

 

– s pripravo in razdeljevanjem šolske prehrane.

 

Šola lahko za te namene ustanovi s soglasjem ustanovitelja družbo ali drug zavod.

 

6. člen

 

Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled je pravna oseba.

 

Za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s sredstvi, ki jih pridobi na podlagi veljavnih predpisov in ki jih sama ustvarja in s katerimi razpolaga.

 

Šola nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

 

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ŠOLE

 

7. člen

 

Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj šole, ki je odgovoren za zakonitost dela v zavodu.

 

Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun šole v okviru registrirane dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

 

Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.

 

8. člen

 

Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča namestnik ravnatelja, ki je praviloma eden izmed pomočnikov, lahko pa ravnatelj pooblasti z generalnim ali posebnim pooblastilom tudi druge osebe za zastopanje v določenih zadevah iz njegove pristojnosti.

 

9. člen

 

Vse listine finančne narave podpisujeta za šolo ravnatelj, oziroma v odsotnosti oseba, ki jo ravnatelj pooblasti in računovodja šole.

 

IV. ORGANIZACIJA ŠOLE

 

10. člen

 

Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v to šolo, obsega naslednje krajevne skupnosti:

 

– Bled

 

– Ribno

 

– Zasip

 

– Boh. Bela.

 

Šola ima za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah in zaradi velikosti šolskega okoliša naslednji podružnici:

 

– Ribno

 

– Boh. Bela.

 

Notranjo organizacijo in sistemizacijo šole z natančno vsebino dela v posamezni podružnici določi ravnatelj.

 

V. ORGANI ŠOLE

 

Svet osnovne šole

 

11. člen

 

Svet osnovne šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev.

 

Svet sestavlja 11 članov, od katerih ima:

 

– ustanovitelj

tri predstavnike,

– delavci šole

pet predstavnikov in

– starši

tri predstavnike.

 

 

12. člen

 

Mandat članov sveta je 4 leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

 

Kandidiranje za člane sveta se začne najmanj 60 dni pred potekom mandata dosedanjim članom.

 

13. člen

 

Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se začenja postopek kandidiranja, predsednik sveta ali ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta, pošlje ustanovitelju, predsedniku zbora delavcev in predsedniku sveta staršev dopis, s katerim jih obvesti, da se začenja postopek kandidiranja v svet šole, in jih zaprosi, da v roku 30 dni od prejema dopisa pošljejo imena članov sveta, ki jih bodo delegirali v svet.

 

14. člen

 

Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili.

 

15. člen

 

Delavci šole izvolijo svoje predstavnike na volitvah s tajnim glasovanjem. Postopek se začne na zboru delavcev, ko delavci predlagajo kandidate za člane sveta šole v skladu z načelom, da so v svetu enakomerno zastopani delavci vseh organizacijskih enot in podružnic.

 

Ko delavci zaključijo s predlaganjem kandidatov za člane sveta, zbor delavcev z javnim glasovanjem potrdi kandidatno listo za volitve članov sveta iz vrst delavcev šole. Zbor delavcev imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev v svet šole, ki strokovno in tehnično izvede tajne volitve. Po štetju glasov volilna komisija razglasi rezultate volitev in izda izvoljenim članom sveta sklepe o izvolitvi.

 

16. člen

 

Predstavnike staršev izvoli v svet šole svet staršev.

 

Na roditeljskih sestankih starši delegirajo starše učencev v svet staršev, tako da je vsak oddelek zastopan v svetu staršev z enim staršem.

 

Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem kandidatno listo za člane sveta, ter s tajnim glasovanjem izvolijo svoje predstavnike v svet.

 

17. člen

 

Ko dosedanji predsednik sveta šole prejme imena izvoljenih članov sveta, skliče konstituantno sejo sveta, na kateri prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika.

 

Do konstituiranja sveta šole naloge sveta opravlja dosedanji svet šole.

 

18. člen

 

Svet šole:

 

– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,

 

– sprejema pravila šole v soglasju z ustanoviteljem,

 

– sprejema program razvoja šole,

 

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju,

 

– določi finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,

 

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov v soglasju z ustanoviteljem;

 

– obravnava poročila o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 

– odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti šole v soglasju z ustanoviteljem,

 

– določa in voli izvršilne organe šole,

 

– obravnava mnenja in predloge sveta staršev in ustanovitelja,

 

– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v šoli,

 

– odloča o sprejemu učencev iz drugih šolskih okolišev;

 

– opravlja druge pristojnosti po zakonu.

 

19. člen

 

Svet na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.

 

20. člen

 

Članu sveta lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok preneha obiskovati šolo) ali pa je odpoklican.

 

V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.

 

Ravnatelj

 

21. člen

 

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.

 

Ravnatelj:

 

– organizira, načrtuje in vodi delo šole,

 

– pripravlja program razvoja šole,

 

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,

 

– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,

 

– vodi delo učiteljskega zbora,

 

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,

 

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

 

– organizira mentorstvo za pripravnike,

 

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

 

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

 

– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

 

– spremlja delo svetovalne službe,

 

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),

 

– obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,

 

– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,

 

– odloča o vzgojnih ukrepih,

 

– zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,

 

– določa sistemizacijo delovnih mest,

 

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

 

– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

Ravnatelj za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole.

 

22. člen

 

Ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa za mandatno obdobje štirih let, ki se lahko ponovi, svet šole, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 

– izpolnjevati mora pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,

 

– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,

 

– imeti mora naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet let naziv mentor,

 

– opravljen mora imeti ravnateljski izpit,

 

– k imenovanju mora dati soglasje minister.

 

23. člen

 

Svet šole mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja šole pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje Občine Bled.

 

Učiteljski zbor o mnenju iz prvega odstavka tega člena glasuje tajno.

 

Če organ oziroma občina iz prvega odstavka tega člena ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.

 

Pomočnik ravnatelja

 

24. člen

 

Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

 

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.

 

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora.

 

25. člen

 

Podružnico šole vodi vodja podružnice, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole. Vodja podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

 

Strokovni organi

 

26. člen

 

Strokovni organi na šoli so:

 

– učiteljski zbor,

 

– oddelčni učiteljski zbor,

 

– razrednik in

 

– strokovni aktivi.

 

Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole določajo členi 60 do 66 zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

Disciplinska komisija

 

27. člen

 

Svet šole voli izmed zaposlenih v šoli disciplinsko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter enako število namestnikov.

 

Mandat članov in namestnikov članov disciplinske komisije traja dve leti.

 

Funkcija člana sveta šole ni združljiva s članstvom v disciplinski komisiji.

 

Disciplinska komisija dela v skladu z določili zakona o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja in pravilnika o delovnih razmerjih.

 

VI. SREDSTVA ŠOLE

 

28. člen

 

Ustanovitelj iz proračunskih sredstev zagotavlja materialno osnovo za redno dejavnost šole, v skladu s programom dejavnosti.

 

Ustanovitelj zagotavlja tudi nabavo novih sredstev v skladu s programom razvoja šole ter v skladu s proračunom za tekoče leto.

 

Način financiranja in pridobivanja sredstev šole določata zakon in ustanovitelj.

 

Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti se opredelijo v letnem planu oziroma programu šole.

 

Šola pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom.

 

Šola mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj.

 

29. člen

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z določili tega akta, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

 

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v šolah določi minister.

 

Primanjkljaj sredstev za delo šole, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj v skladu z zakonom.

 

30. člen

 

Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.

 

31. člen

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja šoli, subsidiarno.

 

VII. OBRAMBA IN ZAŠČITA

 

32. člen

 

Strokovne službe opravljajo naloge obrambe in zaščite v skladu z zakonom.

 

VIII. OBVEŠČANJE DELAVCEV ŠOLE

 

33. člen

 

Delavci šole morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki jih določa kolektivna pogodba, zlasti pa:

 

– o rezultatih ob periodičnih in zaključnem računu,

 

– o kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi predpisi,

 

– o sklepih organov šole,

 

– o ugotovitvah kontrolnih organov.

 

34. člen

 

Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba, pridobiti mnenje delavcev.

 

Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. O delu organov v šoli obvešča delavce predsedujoči posameznega organa.

 

Delavce se obvešča na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov na oglasnih deskah.

 

IX. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

 

35. člen

 

S splošnimi akti se urejajo odnosi v šoli. Na predlog ravnatelja sprejema svet šole:

 

– pravila šole,

 

– pravilnik o delovnih razmerjih,

 

– druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta šole.

 

Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje življenja in dela na šoli.

 

Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.

 

Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah in začno veljati osmi dan po objavi.

 

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

 

36. člen

 

Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj in šola izvajala v skladu s tem aktom, pravili šole in zakonom.

 

37. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 014-2/96-20

Predsednik Občinskega sveta občine Bled

 

Bled, dne 17. oktobra 1996.

Franc Pelko l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor