Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 104. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01) je Občinski svet občine Žetale na 29. redni seji dne 9. 5. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2001

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Žetale.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:

 

 

                                                              SIT

 

 

A)     Bilanca prihodkov in odhodkov

 

 

I.     Skupaj prihodki                                200,094.823

 

 

II.    Skupaj odhodki                                 170,767.598

 

 

III.   Proračunski presežek (I-II)                     29,327.224

 

 

B)     Račun finančnih terjatev in naložb

 

 

IV.    Prejeta vračila danih posojil in prodaja

 

 

       kapitalskih deležev                             30,000.000

 

 

V.     Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev  30,000.000

 

 

VI.    Prejeta minus dana posojila in

 

 

       sprememba kapital. deležev (IV-V)                        –

 

 

C)     Račun financiranja

 

 

VII.   Zadolževanje proračuna                                   –

 

 

VIII.  Odplačilo dolga                                 36,700.000

 

 

IX.    Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)         –36,700.000

 

 

X.     Zmanjšanje sredstev na računu (III-VI-IX)       –7,372.766

 

 

       Stanje sredstev iz leta 2000                     9,325.256

 

 

3. člen

 

 

Denarna sredstva, ki so ostala nerazporejena na računu proračuna v letu 2001 se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.

 

 

4. člen

 

 

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2001 ter njihovo razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0029/2002

 

 

Žetale, dne 9. maja 2002.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor