Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

 

Na podlagi 125. člena statuta Občine Dobrovnik/Dobronak (Ur. list RS,št. 34/99,50/01,49/02 in 37/03), 143. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/2002, 8/2003-pop in 58/2003) in Odloka o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine Dobrovnik (Ur.list št.40/01), je Občinski svet občine Dobrovnik/Dobronak na 20. redni seji dne 16.12. 2004 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Dobrovnik/Dobronak za leto 2005

 

 

1.točka

 

 

Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu z Navodilom za izračun komunalnega prispevka za stavbna zemljišča v Občini Dobrovnik/Dobronak, se določijo v znesku 3.200SIT/m2 stavbne parcele, kar je enako osnovni ceni 1 m2 stavbne parcele primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne koristne površine objekta (po JUS UC2. 100) 200,00 m2, (kar da 40% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00)

– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega zemljišča se faktor poveča za 10%
– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 6% se faktor zmanjša za 10%

– v obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.

 

 

2.točka

 

 

Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno uporabo obračuna površin objekta ter korekcijskih faktorjev iz 4. točke tega sklepa, glede na celotno površino stavbne parcele.

 

 

3.točka

 

 

Upoštevajoč povprečne stroške komunalne opreme za 1 m2 stavbne parcele v višini 3.200 SIT/m2 in deleže v skladu z 1.točko tega sklepa, ti za posamezno komunalno opremo znašajo:

 

                                                                                                           
 
                                                                                                          SIT/m2

– kanalizacijsko omrežje – fekalno                               18%                 576
– vodovodno omrežje                                                           11%                 352
– plinovodbo (toplovodno) omrežje                                        9%                 288
– električno omrežje – kabelsko                                      8%                 256
– električno omrežje – zračni vodi                                  5 %                 160
– telefonsko omrežje                                                              4%                 128
– omrežje CATV                                                                     4%                 128
– cestno omrežje – asfalt+pločniki                                35%              1.120
– cestno omrežje – asfalt brez pločnikov                              25%                 800
– cestno omrežje – makadam                                      15%                 480
– urejena parkirišča                                                             15%                 480
– parkirišče v sklopu cest                                                      7%                 224
– omrežje javne razsvetljave                                                  4%                 128
– kanalizacijsko omrežje – meteorno                                     8%                 256
– hidrantno omrežje                                                               4%                 128
– urejene rekreacijske površine                                     2%                   64
 
______________________________________________________________________

  SKUPAJ (osnovna komunalna oprema)                          100%              3.200

 

 

4.točka

 

 

V skladu s 1.točko tega sklepa, se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji glede namembnosti objekta, če je:

 

 

– poslovna dejavnost – faktor 1,00

 

  – stanovanjska dejavnost – faktor 0,80  

 

- organizirana več stanovanjska gradnja – faktor 0,50

 

 

– trgovska dejavnost – faktor 1,20

 

  – gostinske in prenočitvene dejavnost – faktor 1,00  
 

– obrtno-industrijska dejavnost – faktor 0,90

 
  – obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo (bencinske črpalke, avtopralnice ipd.) – faktor 2,00  

 

- obrtno-industrijska dejavnost, ki podpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo – faktor 1,00

 

 

– skladiščna dejavnost – faktor 0,50

 
 

– pokrita parkirišča – faktor 0,60

 
  – urejene rekreacijske površine – faktor 0,50  
 

– kmetijska dejavnost in ostale dopolnilne dejavnosti na kmetiji – faktor 0,50

 
  – kmetijska dejavnost – pomožni objekti – faktor 0,30  
  – kmečki turizem in ostale sorodne dejavnosti – faktor 0,70.  

 

5.točka

 

 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati povprečne stroške tiste opreme, s katero je opremljena stavbna parcela oziroma je v neposredni bližini (v razdalji do 50 m) in se je možno nanjo priključiti.

 

 

6.točka

 

 

Večja oddaljenost posameznega komunalnega voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za vsak primer posebej, to pa ugotavlja Odbor za infrastrukturo.

 

 

7.točka

 

 

Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o dosedanjih sovlaganjih v izgradnjo komunalne infrastrukture.

 

 

8.točka

 

 

Vrednost, določena s tem sklepom velja na dan 31. 12. 2004 in se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.

 

 

9.točka

 

 

Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.

 

 

10.točka

 

 

Ta sklep se objavi v uradnih objavah Občine Dobrovnik in v celoti nadomešča II. poglavje Odloka o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine Dobrovnik.

 

 

 

 

 

Točke sprejetega sklepa se smiselno spremenijo v člene odloka iz prejšnjega odstavka, pod točko III.poglavja navedenega odloka se izvede preštevilčenje členov.

 

 

 

 

 

Ta sklep in spremembe  Odloka o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine Dobrovnik začne veljati in se uporablja naslednji dan po objavi v uradnih objavah Občine Dobrovnik.

 

 

Št.

 

 

Dobrovnik/Dobronak, dne 28.12. 2004.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor