Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi  Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2012), Pravilnika o (so)finaciranju kulturnih programov in projektov v občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2012) in Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2012), ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dornava, Občina Dornava objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV KULTURNIH IN DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2012

1. Naročnik: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava

2. Predmet javnega razpisa:

so programi in projekti (produkcije) na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti.

3. Na razpis se lahko prijavijo:

• Društva, ki so registrirana  v skladu z Zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev;

• samostojni ustvarjalci na področju kulture.

4. Vrednost razpisa:

• Višina razpoložljivih sredstev je  9.000,00 €.

Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev namenjenih za sofinanciranje programov kulture za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.

5. Izvajalci programov in projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

• da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Dornava,

• da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,

• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,

• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),

• vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,

• aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa.

6. Uporaba kriterijev:

Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.

7. Posredovanje potrebne dokumentacije:

• izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),

• kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),

• kopija Statuta društva

Zavržejo se nepravočasno prispele vloge.

Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

8. Rok izvedbe: 

Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Razpisni rok za  oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih programov in projektov je od 18.06.2012 do vključno 02.07.2012..

Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vloženo priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12.00 ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih.

Izvajalci kulturnih programov in projektov v občini Dornava dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2012«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Dornava – www.dornava.si

Dodatne informacije posreduje Natalija MARIN, tel. 02/754 01 10, e-mail: natalija@dornava.si (v času uradnih ur)

11. Izid razpisa:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15 dneh od zaključka razpisa.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

Številka: 007-12/2012

Datum: 18.06. 2012

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor