Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007- uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/09, 51/10), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006, 38/10, 57/2011) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1) je Občinski svet Občine Videm na svoji 13. redni seji, dne 11.09.2012 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI VIDEM

1. člen

V prvem odstavku 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011) se 7. alineja nadomesti  z besedilom »vzdrževanje občinskih lokalnih cest«, doda se 8. alineja, ki glasi: »vzdrževanje občinskih javnih poti in javnih poti za kolesarje«

Dosedanja osma alineja  postane deveta.

2. člen

Spremeni se peti odstavek 10. člena in sicer se dosedanje besedilo nadomesti z naslednjim:

»Občina Videm v režijskem obratu opravlja naslednje gospodarske javne službe:

- urejanje in čiščenje javnih površin

- vzdrževanje občinskih javnih poti in javnih poti za kolesarje

- upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč

- vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja«.

3. člen

Spremeni se peti odstavek 11. člena tako, da se dosedanje besedilo nadomesti s sledečim:

»Občina podeli koncesijo za opravljanje naslednjih lokalnih gospodarskih javnih služb:

- oskrba s pitno vodo,

- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,

- čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

- vzdrževanje občinskih lokalnih cest

- pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču

- pogrebne storitve,

- oskrba z energetskimi plini in oskrba s toplotno energijo«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:35-1995-07/2012

Datum:12.09.2012

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor