Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

671-0005/2011-11

Občina:

Prevalje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Prevalje

Predlagatelj:

župan dr. Matic Tasič

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 100/08 – Odl US, 79/09 in 51/10), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 6. člena  Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 – popr., 34/07 in 15/10)

Pripravljalec:

 

Datum:

25.1.2012

Priloge:

 
   

Besedilo:

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 100/08 – Odl US, 79/09 in 51/10), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 6. člena  Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 – popr., 34/07 in 15/10) je Občinski svet Občine Prevalje na  ___. redni seji dne  _____.2012 sprejel

LETNI PROGRAM

športa Občine Prevalje za leto 2012

Z letnim programom športa Občine Prevalje določamo vrste in obseg programov športa, ki bodo v letu 2012 sofinancirani iz proračuna občine ter obseg sredstev, ki se za ta namen zagotovijo v proračunu občine. Z izvajanjem letnega programa športa težimo k doseganju postavljenih ciljev na osnovi sprejetih izhodišč:

šport sooblikuje posameznika,

šport prispeva k ravnovesju med delom in sprostitvijo,

šport krepi človekovo zdravje,

šport spodbuja razvoj ustvarjalnosti.

1. CILJI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2012

Na področju športne vzgoje

zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske mladine in povečati ponudbo na tem področju.

Na področju kakovostnega športa

športnim klubom in društvom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu, omogočiti uporabo objektov za vadbo v okviru razpoložljivih kapacitet objektov, ki so namenjeni izvajanju letnega programa športa.

Na področju vrhunskega športa

pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike, in jim zagotoviti čim boljše pogoje za njihovo delo.

Na področju športne rekreacije

omogočiti dostopnost športnih programov in športnih objektov čim širšemu krogu občanov.

Na področju razvojnih in strokovnih nalog

zagotoviti  sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov,

omogočiti  izobraževanja kadrov za delo v športu,

zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa z raznimi aktivnostmi, namenjenimi vsem občanom.

Na področju uporabe športnih objektov

zagotoviti dostopnost objektov za organizirane programe športa v obsegu Letnega programa športa,

zagotoviti sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja športnih objektov v obsegu Letnega programa športa.

Vrednost celotnega programa športa občine v letu 2012 znaša 199.659,00 €.

2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Ponudba športnih programov za otroke in mladino v Občini Prevalje zajema veliko skupin otrok in mladine za različne programe športa. V programe interesnih dejavnosti se vključuje okoli 180 predšolskih otrok, 520 šoloobveznih otrok in mladine, v programe za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport pa okoli 300 otrok in mladih.

2.1. Športna vzgoja predšolskih otrok

Interesne dejavnosti so za otroke najpogosteje prvi, strokovno vodeni programi športa. Od tega prvega stika s športom, je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje in vključevanje v športne dejavnosti. Na področju predšolske vzgoje bomo v letu 2012 sofinancirali izvajanje športnih programov Naučimo se plavati, Smučarski tečaj, Zlati sonček in Ciciban planinec.

V letu 2012 se iz sredstev lokalne skupnosti sofinancirajo naslednje vsebine športne vzgoje predšolskih otrok:

2.1.1   Naučimo se plavati

- sofinancira se izvedba programa Naučimo se plavati v višini 1.750,00 €.

2.1.2   Ciciban planinec

sofinancira se izvedba programa v višini  677,82 €.

2.1.3   Smučarski tečaj

- sofinancira se izvedba programa Smučarski tečaj v višini 2.400,00 €.

2.1.4  Zlati sonček

- sofinancira se izvedba programa Zlati sonček v višini 642,74 €.

Iz proračuna Občine Prevalje se v letu 2012 za športne programe predšolskih otrok namenjajo sredstva v višini 5.470,56 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah.

2.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost otrok od 6 do 15 let )

2.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Program se izvaja v zgodnejšem razvojnem obdobju otrok, namenjen je razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov, kasneje pa je program namenjen mladim, ki v športu nimajo ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo ustreznih sposobnosti. Program nudi možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti.

Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo različni izvajalci izven šole, pomembno dopolnjujejo in širijo ponudbo programa interesnih dejavnosti, ki jo izvaja šola. Pomembna prednost teh programov je njihova vertikalna prehodnost. Otroke in mladino, ki imajo potrebno nagnjenost in sposobnosti usmerjajo v nadaljnjo vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino.  Športni programi, ki se izvajajo na lokalni ravni, so: Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni programi ter šolska športna tekmovanja. Prav tako bodo zagotovljena sredstva za pokritje materialnih stroškov različnih dejavnosti otrok za aktivne počitnice in počitniške programe. 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v letu 2012 sofinancirajo naslednje vsebine športne vzgoje šoloobveznih otrok:

2.2.1.1  Zlati sonček

- sofinancira se izvedba programa Zlati sonček v višini 692,20 €.

2.2.1.2  Krpan

- sofinancira se izvedba programa Krpan v višini 721,98 €.

Vrednost programa interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (programov Zlati sonček in Krpan) je 1.414,18 €. Sredstva za izvajanje teh programov so zagotovljena na proračunski postavki 43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah.

2.2.1.3  Drugi do 80-urni programi

- sofinancira se izvedba različnih do 80-urnih športnih programov v organizaciji društev in drugih izvajalcev v višini  2.500,00 €.

Vrednost programa v letu 2012 je 2.500,00 €.

2.2.1.4  Šolska športna tekmovanja

- sofinancira se organizacija in izpeljava šolskih športnih prvenstev, šolska športna tekmovanja na nivoju Mežiške doline, področna športna tekmovanja. Za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj se namenjajo sredstva v višini 1.973,28 €.

Iz proračuna Občine Prevalje se v letu 2012 za druge do 80-urne športne programe šoloobveznih otrok ter organizacijo in izpeljavo šolskih športnih prvenstev, šolska športna tekmovanja na nivoju Mežiške doline, področna športna tekmovanja namenjajo sredstva v višini 4.473,28 €. Sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 43181710 Financiranje športnih društev po programih in 43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah.

2.2.1.5 Specifične športne panoge

- sofinancira se dejavnost specifičnih športnih panog v višini 200,00 €.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah.

2.2.1.6 Za različne dejavnosti v okviru programov preživljanja prostega časa otrok med šolskimi počitnicami (smučanje, plavanje, drsanje, »Hura, prosti čas«, idr.)  je na proračunski postavki 43181746/411999 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami zagotovljenih 4.000,00 €. Sredstva se namenijo direktno za pokritje materialnih stroškov - npr. vstopnic (smučanje, bazen, drsanje, idr.) za šoloobvezne otroke, za pokritje prevoznih stroškov, za pokritje stroškov posameznih športnih (»Hura, prosti čas«) in drugih programov med počitnicami, ki potekajo organizirano in pod ustreznim strokovnim vodstvom in pomenijo aktivno preživljanje prostega časa otrok med počitnicami.

Sredstva se porabljajo na podlagi prejetih računov po dejanski realizaciji posameznega programa.

2.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Programi športa za nadarjene otroke so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi razdeljeni v tri stopnje:

cicibani in cicibanke za izvajanje programov v obsegu do 240 ur,

mlajši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu od 240 do 400 ur,

starejši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu od 300 do 800 ur,

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi za skupine otrok, starih od 6 do 15 let.

Iz proračuna Občine Prevalje se v letu 2012 za programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 24.620,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181710 Financiranje športnih društev po programih.

Pri vrednotenju programov ekipnih športnih panog se upošteva število udeležencev v posamezni skupini (velikost vadbenih skupin posamezne športne panoge), in sicer:

 

 

Cicibani / cicibanke

Mlajši dečki / deklice

Starejši dečki / deklice

 

Št. članov

V skupini

Normativ

vad. ur

Str. kader

(tč/uro)

Mater. str.

(tč/skup)

Št. članov

V skupini

Normativ

vad. ur

Str. kader

(tč/uro)

Mater. str.

(tč/skup)

Št. članov

V skupini

Normativ

vad. ur

Str. kader

(tč/uro)

Mater. str.

(tč/skup)

Kole    Kolektivni športi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOGOMET

  8

240

10

200

  8

300

10

300

15

360

10

500

ODBOJKA

  8

240

10

200

  8

300

10

300

12

360

10

500

KOŠARKA

12

240

10

200

12

300

10

300

12

360

10

500

DRUGI ŠPORTI

v skladu z normativi OKS - ZŠZ in Nacionalnim programom športa

 

Individualni športi

 

KARATE

10

240

10

200

10

300

10

300

10

360

10

50

KEGLJANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

10

360

10

50

DRUGI ŠPORTI

v skladu z normativi OKS - ZŠZ in Nacionalnim programom športa

                         

 

Vrednost programa v letu 2012 je 24.620,00 €.

2.3. Športna vzgoja mladine ( starost nad 15 do 20 let)                           

2.3.1_Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Programi športa za nadarjeno mladino, so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi razdeljeni v dve stopnji:

mlajši mladinci, mladinke v obsegu  od 400 do 800 ur

starejši mladinci, mladinke v obsegu 400 do 1100 ur

Pri vrednotenju programov ekipnih športnih panog se upošteva število udeležencev v posamezni skupini (velikost vadbenih skupin posamezne športne panoge), in sicer:

 

 

 

Mlajši mladinci / mladinke

 

 

Starejši mladinci/ mladinke

 

 

 

Št. članov

V skupini

Normativ

vad. ur

Str. kader

(tč/uro)

Št. članov

V skupini

Normativ

vad. ur

Str. kader

(tč/uro)

Kolektivni šport

 

 

 

 

 

 

NOGOMET

16

420

10

16

500

10

ODBOJKA

12

420

10

12

500

10

KOŠARKA

12

420

10

12

500

10

DRUGI ŠPORTI.

 

v skladu z normativi OKS - ZŠZ in Nacionalnim programom športa

Individualni športi

 

 

 

 

 

 

KARATE

8

420

10

6

500

10

KEGLJANJE

8

420

10

6

500

10

DRUGI ŠPORTI 

v skladu z normativi OKS - ZŠZ in Nacionalnim programom športa

 

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira delovanje panožnih športnih šol za izpeljavo programov s skupinami mladine v starosti od 15 do 20 let.

Iz proračuna Občine Prevalje se v letu 2012 za programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 36.930,00 €.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181710 Financiranje športnih društev po programih.

Vrednost programa v letu 2012 znaša 36.930,00 €.

3. KAKOVOSTNI  ŠPORT

Kakovostni šport zajema priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Športniki v okviru kakovostnega športa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

Skladno z Nacionalnim programom športa se iz sredstev lokalne skupnosti sofinancira najem objekta za 320-urni program.

Iz proračuna Občine Prevalje se za programe kakovostnega športa posameznim izvajalcem športnih programov ne namenjajo sredstva za najem objekta za 320-urne programe.

Število članov skupine v individualnih športih je 7, v kolektivnih pa:

 

Športna panoga 

člani/članice

 

v skupini

vadb.ur

NOGOMET

15

320

ODBOJKA

12

320

KOŠARKA

12

320

DRUGI ŠPORTI

V skladu z normativi OKS – ZŠZ in Nacionalnim programom športa

 

4. SPECIFIČNE ŠPORTNE PANOGE

Med specifične športne panoge spada šah, planinci in taborniki. Sofinancirajo se dejavnosti specifičnih športnih panog (pohodništvo, planinske šole, poletni tabori, zimovanja, …)

Za izvajanje programov specifičnih športnih panog se iz proračuna sofinancira strokovni kader  in objekt.

Iz proračuna Občine Prevalje se v letu 2012 za programe specifičnih športnih panog namenjajo sredstva v višini 450,00 €.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181710 Financiranje športnih društev po programih.

5. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

5.1 Vzdrževanje športnih objektov

V proračunu Občine Prevalje so na postavki 43181735 Vzdrževanje športnih objektov zagotovljena sredstva za vzdrževanje športnih objektov v višini 29.115,00 €.

V okviru sredstev za vzdrževanje športnih objektov so za investicijsko vzdrževanje spremljajočega športnega objekta Ugasle peči 1, Prevalje in nakup opreme (peči za ogrevanje) namenjena sredstva v skupni višini 7.800,00 €.

Iz sredstev za tekoče vzdrževanje športnih objektov se pokrivajo stroški tekočega vzdrževanja športnih objektov, in sicer:  elektrike, ogrevanja, vode, komunalni stroški, stroški vzdrževanja igrišč, idr.

Vrednost stroškov vzdrževanja športnih objektov v letu 2012 znaša 29.115,00 €.

5.2 Skrbništvo športnih objektov

Za skrbništvo športnih objektov – skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ ter skrbništvo stadiona Prevalje so v proračunu namenjena sredstva v skupni višini 23.712,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 43181745 in 43181747.  Sredstva se porabljajo na osnovi sklenjenih pogodb o skrbništvu in na podlagi izstavljenih  mesečnih računov. Za skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ je v celotnem letu 2012 predvideno mesečno plačilo v višini 924 €, za skrbništvo stadiona pa mesečno plačilo v višini 900 €.

Vrednost stroškov skrbništva športnih objektov v letu 2012 znaša 23.712,00 €.

6. ŠPORTNE, ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA IN OBČINE S ŠPORTOM

6.1 Športne in športno rekreativne prireditve

Občina Prevalje bo v letu 2012 zagotovila sofinanciranje športnih in športno rekreativnih prireditev posameznih izvajalcev športnih in športno rekreativnih prireditev. Iz proračuna Občine Prevalje se v letu 2012 za športne in športno rekreativne prireditve namenjajo sredstva v višini 4.500,00 €.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181710 Financiranje športnih društev po programih.

Vrednost programa je 4.500,00 €.

6.2 Promocija športa in občine s športom

Občina Prevalje bo v letu 2012 zagotovila sofinanciranje materialnih stroškov večjih tekmovanj in športnih prireditev, ki so odmevna v širšem prostoru in hkrati pomenijo promocijo Občine Prevalje.

Sredstva se porabljajo na podlagi izstavljenih računov za pokritje materialnih stroškov.

Vrednost programa v letu 2012 znaša 1.086,00  €.

7. INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA

7.1 Ureditev igrišča pri Podružnični šoli Šentanel

V proračunu občine so na proračunski postavki 43181760/420804 zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 € za projektno dokumentacijo za ureditev igrišča pri podružnični OŠ Šentanel. Projekt je večleten. V prihodnjih letih je predvidena ureditev igrišča ter postavitev igral.

Vrednost investicijskega projekta v letu 2012 znaša 5.000,00 €.

7.2 Ureditev športnega igrišča - stadion

V proračunu občine so na proračunski postavki 43181762/420230 zagotovljena sredstva za nakup opreme za vzdrževanje nogometnega igrišča z umetno travo. Predviden je za nakup snežne freze z opremo in traktor za česanje umetne trave.

Vrednost investicijskega projekta v letu 2012 znaša 21.200,00 €.

7.3 Uporabnina po koncesijski pogodbi - stadion

V skladu s Koncesijsko pogodbo št. 01/2010-VRT z dne 31.1.2011 je občina dolžna plačevati uporabnino za objekt vrtca in za športno igrišče. Uporabnino bo občina plačevala preko  javnega zavoda OŠ Franja Goloba Prevalje. Sredstva v višini 37.087,98 € so namenjena za plačilo uporabnine za  športno igrišče stadion.

Vrednost projekta v letu 2012 znaša 37.087,98 €.

8. ŠPORTNI OBJEKTI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

Za izvajanje Letnega programa športa Občine Prevalje za leto 2012 bodo na razpolago naslednje ure objektov v času obratovanja objektov:

Športna dvorana pri OŠ Prevalje, maksimalno v obsegu  7,5 ur/dan;

Mala telovadnica pri OŠ Prevalje, maksimalno v obsegu 7,5 ur/dan;

Nogometno igrišče z umetno travo Ugasle peči 1, maksimalno v obsegu 7,5 ur/dan (8 mesecev na leto);

Malo nogometno igrišče z umetno travo, maksimalno v obsegu 6 ur/dan (8 mesecev na leto);

Kegljišče v Družbenem domu, maksimalno v obsegu 4 ure/dan.

 

Številka: 671-0005/2011-11

Prevalje, dne ______________

 

Župan Občine Prevalje

Dr. Matija TASIČ, l.r.

 

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor