Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11-odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr in 22/14-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 3. dni seji, dne 16.03.2015, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Nepremičnini parc. št. 1502/2, k.o. (498) Kočice, zemljišče v izmeri 312 m², se ukine status javnega dobra.

 

II.

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz I. točke izgubi status javnega dobra in postane polna last Občine Žetale.

 

III.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:032-0003/2015-11

Datum:16.03.2015        

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor