Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04 – UPB, 120/06, 126/07, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) ter zaradi uskladitve z odločbami Ustavnega sodišča U-I-117/01, U-I-347/02 in U-I-361/02 je Občinski svet Občine Divača na 11. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Primorske novice – uradne objave, št. 46/97, 1/98, in Uradni list RS, št. 66/03)

1. člen

7. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Primorske novice – uradne objave št. 46/97, št. 1/98 in Uradni list RS, št. 66/03; v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(1) Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi in športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti. Za poslovno površino se pri nepokritih skladiščih, parkiriščih, delavnicah na prostem, gostinskih vrtovih in športno-rekreativnih površinah upoštevajo dejanske površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.

(2) Poleg tega se za poslovne površine štejejo tudi:

– kamnolomi, peskokopi, v delu, ki predstavljajo poslovne površine stavb na območju pridobivalnega prostora;

– površine, namenjene prenosu in distribuciji električne energije, kolikor ne gre za površine zemljišč, na katerih so daljnovodi ali objekti, namenjeni prenosu ali distribuciji električne energije (objekti javne gospodarske infrastrukture),

– površine za obratovanje bencinskih servisov, kolikor ne gre za počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča ter prostore za tehtanje in nadzor prometa (cestna telesa).«

2. člen

8. člen odloka se črta.

3. člen

15. člen odloka se spremeni, tako da se v 2. točki drugega odstavka pri dodatnem številu točk število »1000« nadomesti s številom »4150«.

4. točka drugega odstavka 15. člena odloka se črta.

4. člen

16. člen odloka se spremeni tako, da se besedilo »1998 0,512 SIT« nadomesti z besedilom »2011 0,004038 EUR«.

5. člen

Tretji odstavek 19. člena odloka se spremeni, tako da se za besedno zvezo »skladno z zakonom« postavi pika, besedilo »o davkih občanov« pa se črta.

6. člen

23. člen odloka se dopolni in spremeni, tako da se besedica »in« nadomesti z vejico, za besedo »Divača« pa se doda besedilo: »ter za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki so namenjena gospodarski javni infrastrukturi in javni infrastrukturi za potrebe zdravstva socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«

7. člen

26. člen odloka se spremeni, tako da se po novem glasi:

»(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:

a) ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 15 dneh po nastanku obveznosti oziroma sprememb,

b) na poziv pristojnega občinskega organa v roku 15 dni od poziva ne posreduje točnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila ali

c) prijavi lažne podatke ali prikriva podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.

(2) Z globo 200 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka.

(3) Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana sankcija, opravlja organ Občine Divača, pristojen za nadzor.«

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.

Št. 032-0025/2011-07

Divača, dne 20. decembra 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor