Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 2. odst. 18. člena Statuta Občine Brda  (Uradno glasilo slovenskih Občin št. 26/2017) je Občinski svet Občine Brda na 29. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel naslednje

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

POSLOVNIKA

OBČINSKEGA SVETA OBČINE BRDA

 

1. člen

Dopolni se 2. člen Poslovnika, tako da se za zadnjim stavkom doda stavek:

Za delo svetov krajevne in vaških skupnosti se primerno njihovim nalogam uporabljajo določbe tega poslovnika, ki urejajo seje sveta.

 

2. člen

Spremeni se 1. odst. 5. člena, ki se glasi:

(1)Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnosti seji.

 

3. člen

Spremeni se 3. odst. 23. člena Poslovnika tako da se glasi:

Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po elektronski pošti, po pošti v fizični obliki pa, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik ali če občinska uprava ne razpolaga z elektronskim naslovom prejemnika.

 

4. člen

47. členu Poslovnika se doda drugi odstavek, ki se glasi:

(2)Glas je opredeljen, če se glasi “ZA“ ali “PROTI“. Če je med opredeljenimi, več glasov “ZA“ kot “PROTI“ predlaganemu sklepu oziroma odločitvi, je sklep sprejet, v nasprotnem primeru pa ni.

 

5. člen

Spremeni se 2. odst. 59. člena Poslovnika, tako da se glasi:

(2) Število članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je določen v Statutu Občine Brda.

 

6. člen

Spremeni se 61. člen Pravilnika, tako da se glasi:

Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom Občine Brda, so naslednje komisije:

·        statutarno pravna komisija,

·        komisija za gospodarske dejavnosti,

·        komisija za negospodarske dejavnosti,

·        komisija za kmetijske dejavnosti,

·        komisija za okolje in prostor.

 

7. člen

Črta se dosedanji 63. člen ter oblikuje nov 63. člen Poslovnika, ki se glasi :

(1) Komisija za gospodarske dejavnosti ima pet članov.

(2) Komisija obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, gospodarskih javnih služb, obrti, financ in podjetništva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve. Komisija izvršuje tudi druge naloge s svojega področja.

(3) Obravnavo je komisija dolžna opraviti najkasneje 3 dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče, predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora komisija predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

 

8. člen

Spremeni se prvi odstavek 65. člena Poslovnika, tako da se glasi:

(1) Komisija za kmetijstvo ima pet članov.

 

9. člen

V 2. odst. 65. člena Poslovnika  se za besedo kmetijstva črta »in drugih gospodarskih dejavnosti«.

 

10. člen

Spremeni se 4. odst. 98. člena Poslovnika, tako da se glasi:

(5) Svet sprejema obvezno razlago po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

 

11. člen

Doda se 5. odst. 98. člena Poslovnika:

(6) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del splošnega akta in se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.

 

12. člen

Prehodne in končne določbe

Določila 6., 7., 8. člena se začnejo uporabljati z nastopom mandata novega občinskega sveta.

Druge določbe začnejo veljati 15 dni od objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0321-01/2018-03

Datum: 6. 2. 2018

 

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor