Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi  Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2007), Pravilnika o financiranju občinskih društev iz proračuna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2007) in Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2007 (sprejetega na 8. redni seji Občinskega sveta), ki se sofinancirajo iz proračuna Občine  Dornava, Občina Dornava objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

 

 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV

 

 

IN PROJEKTOV KULTURNIH IN DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA  LETO 2007

 

 

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:

 

 

·         dejavnost registriranih drugih društev (kulturna, turistična, upokojenska, mladinska in druga društva…) v občini Dornava, ki ne spadajo v področje športa, gasilstva in  humanitarnih dejavnosti;

 

 

·         izobraževanje strokovnih kadrov za delo na tem področju;

 

 

·         prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;

 

 

·         drugi programi in projekti društev, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini Dornava.

 

 

2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki so:

 

 

·         registrirana  v skladu z zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev;

 

 

·         da imajo sedež v občini Dornava, oz. delujejo na njenem območju oz. so njihovi člani občani občine Dornava;

 

 

·         da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;

 

 

·         da imajo zagotovljene osnovne pogoje za  realizacijo načrtovanih programov;

 

 

·         da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto;

 

 

·         da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.

 

 

3. Višina razpoložljivih sredstev je  13.000,00 €.  Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2007.

 

 

4. Prijavo pošljite na naslov:  Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, s pripisom »prijava na razpis za sofinanciranje programov in projektov društev iz proračuna občine Dornava za leto 2007« do vključno 15. 10. 2007 do 12.00 ure, oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 15. 10. 2007.

 

 

Celotno razpisno dokumentacijo in vlogo za razpis dobite na občinski upravi Občine Dornava.

 

 

Razpis se objavi v Glasilu slovenskih občin, na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si), društva pa se k oddaji vlog pozove še pisno.

 

 

 

 

 

Številka: 007-00014/2007

 

 

Datum: 17. 9. 2007

 

 

 

 

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor