Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in v skladu s predlogom Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor št. SK 406/99 je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 32. redni seji, dne 25. 5. 2010, sprejel

 

Odlok

o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Trnovska vas

 

1. člen

V Odloku o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 6/99) se v 3. členu točka a) spremeni tako, da glasi:

»a) – parc. št. 566/4, k.o. Trnovska vas, last Občine Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas;«.

2. člen

5. člen se spremeni tako, da glasi:

»Okrajno sodišče na Ptuju po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parceli, navedeni v točki a) 3. člena tega odloka.«

 

3. člen

6. člen se spremeni tako, da glasi:

»Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat RS za kulturo in medije ter pristojen občinski upravni organ.«

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/32-5/2010-6s

Datum: 25. 5. 2010

                                                                                                            Alojz BENKO,

                                                                                                   župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor