Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB-1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US), 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/06) je Občinski svet Občine Gorišnica na 5. redni seji z dne 10.4. 2007 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gorišnica

 

 

1. člen

 

 

Pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Gorišnica, določa upravičence, višino pomoči, pogoje za pridobitev pomoči ter postopek za uveljavljanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

 

 

2. člen

 

 

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna. Z njo se družini zagotovi pomoč za pokrivanje stroškov ob rojstvu otroka.

 

 

Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša za:

 

 

Za prvega otroka                                         80 Evra

 

 

Za drugega otroka                                     100 Evra

 

 

Za tretjega in vsakega naslednjega otroka   200 Evra

 

 

Višine pomoči iz prejšnjega odstavka tega člena so izražene v bruto vrednosti.

 

 

Pri ugotavljanju, kateri po vrsti je novorojenec, za katerega se uveljavlja enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, se upošteva število živorojenih otrok matere novorojenca.

 

 

3. člen

 

 

Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden od staršev novorojenca, če starša novorojenca živita skupaj.

 

 

V primeru, da starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi.

 

 

V primeru smrti staršev je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka oseba, ki je otrokov skrbnik na osnovi odločbe centra za socialno delo.

 

 

Pogoj za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je državljanstvo Republike Slovenije in prijavljeno stalno bivališče v Občini Gorišnica za novorojenca, upravičenec pa mora imeti državljanstvo Republike Slovenije in Stalno prebivališče v Občini Gorišnica najmanj eno leto pred rojstvom novorojenca.

 

 

4. člen

 

 

Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga upravičenec dvigne na sedežu občine in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali osebno vloži v tajništvu Občine Gorišnica, najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva.

 

 

Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni več mogoče uveljavljati. Vloga, ki je vložena po izteku tega roka, se zavrže kot prepozna.

 

 

5. člen

 

 

Pisni vlogi iz prejšnjega člena morata biti priložena:

 

-          

-         fotokopija transakcijskega računa, naziv banke in davčna številka starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do prispevka,

-          

-          

-         izjava vlagatelja, na osnovi katere bo upravni organ pridobil podatke o novorojencu iz rojstne matične knjige.

-          

 

6. člen

 

 

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi in o njej odloča z odločbo občinski uprava občine Gorišnica.

 

 

Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Gorišnica. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.

 

 

7. člen

 

 

Občinska uprava nakaže za odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka na transakcijski račun upravičenca najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.

 

 

8. člen

 

 

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo fizično ali pravno osebo, niti je ni mogoče nameniti v kakršne koli druge namene.

 

 

9. člen

 

 

Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja pristojne patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratne denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.

 

 

10. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in se uporablja za vse novorojence, rojene od 1.1.2007 dalje.

 

 

 

 

 

Številka:           007-29/2007

 

 

Kraj, datum:      Gorišnica, 10.4.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Gorišnica  

 

Župan Jožef Kokot

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor