Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/05,  ZLS – UPB 1),13. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/02) ter 77. člena Statuta občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07) je Občinski svet občine Dobrovnik na svoji 5. redni seji, dne 13. junija 2007, sprejel

 

 

 

 

 

O D L O K
o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje  občine Dobrovnik ter o višini  plačila prispevka za priključitev

 

 

                                                                                 

 

 

1. člen

 

 

 

 

 

Ta odlok določa obvezno priključitev ter višino in način plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v občini Dobrovnik.

 

 

Komunalne odpadne vode po tem odloku so vode, ki nastajajo v gospodinjstvih in vode, ki nastajajo pri industrijskih in drugih uporabnikih, v kolikor ne presegajo predpisan prag onesnaženja iz Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95,08/96, 124/00, 49/01).

 

 

 

 

 

Odpadne vode iz kmetijske dejavnosti niso predmet tega odloka.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

 

 

 

Med uporabnike se štejejo nosilci gospodinjstev in nosilci gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na področju naselij Dobrovnik, Žitkovci in Strehovci, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno oziroma se bo zgradilo v skladu s projektno dokumentacijo.

 

 

 

 

 

Priključitev na javno kanalizacijo je v Občini Dobrovnik   obvezna za vse uporabnike objektov in naprav, kjer nastaja odpadna komunalna voda.

 

 

 

 

 

Uporabnik se mora priključiti na javno kanalizacijsko omrežje najkasneje v 30 dneh potem, ko prejme obvestilo občine da je priključitev omogočena.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

 

 

 

Za priključitev na novo javno kanalizacijsko omrežje v občini Dobrovnik plačajo vsi bodoči uporabniki prispevek v višini 2500 točk. Ena točka znaša 1  (en) EVRO.

 

 

Z vsakim uporabnikom se sklene pogodba o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini Dobrovnik.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

 

 

 

Znesek prispevka predstavlja namenska sredstva za sofinanciranje izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Dobrovnik. V ceni ni zajeta gradnja interne kanalizacije v zgradbi in priključka na javni kanalizacijski sistem - do jaška.  Priključek se postavi 1 m na uporabnikovo zemljišče.

 

 

Uporabnikom, ki sklenejo pogodbo o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini Dobrovnik do 01.10.2010, se obročno odplačevanje lahko podaljša do konca leta 2011.

 

 

Za določitev višine zneska prispevka posameznih uporabnikov se upoštevajo sledeči količniki:

 

 

­v individualnih hišah z enim gospodinjstvom in lastniških stanovanjih ter več stanovanjskih hišah kjer je en lastnik na enoto stanovanja

količnik 1,00

­ nosilci gospodarskih in negospodarskih dejavnosti:

 

 Fizične in pravne osebe  z enim zaposlenim

količnik 1,00

 Fizične in pravne osebe z 1 do 10 zaposlenih

količnik 1,50

 Fizične in pravne osebe z 10 do 30 zaposlenih

količnik 2,00

 Fizične in pravne osebe nad 30 zaposlenih

količnik 3,00

 

 

 

5. člen

 

 

 

 

 

Uporabniki, lahko plačajo svoj delež v enkratnem znesku in sicer v 30 dneh po podpisu pogodbe ali v enakih zaporednih mesečnih obrokih do konca leta 2010, kar je tudi zadnji rok za dokončanje izgradnje celotnega javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Dobrovnik.

 

 

 

 

 

Občina Dobrovnik zagotavlja vsem uporabnikom, ki v celoti plačajo svoj prispevek, odvoz odpadne vode na čistilno napravo v skladu z pogodbo do priključitve njihovega objekta na javno kanalizacijsko omrežje. 

 

 

 

 

 

Za zamude pri plačilih se bodo zaračunavale zakonite zamudne obresti in sproti izvajala izvršba neplačanih obveznosti.

 

 

 

 

 

Ta prispevek obsega samo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

 

 

 

 

 

Plačilo celotnega prispevka je podlaga za priključitev uporabnika na javno kanalizacijsko omrežje.

 

 

 

 

 

Občinska uprava je  po službeni dolžnosti dolžna prijaviti pristojni medobčinski inšpekcijski službi vsakega uporabnika, ki ne bo upošteval določil tega odloka, Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrovnik.

 

 

 

 

 

6. člen

 

     

 

Po končani izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja mora novi uporabnik plačati celotni znesek priključitve v enkratnem znesku.

 

     

6a. člen

 
 

Na podlagi vloge uporabnika se lahko dovoli obročno plačilo prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v največ 36 mesečnih obrokih, če bi se s plačilom prispevka v enkratnem znesku ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

 

 

 

Že sklenjene pogodbe o sofinanciranju izgradnje kanalizacije Občine Dobrovnik ostanejo v veljavi.

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

 

 

 

Z dnem uveljavitve tega odlok preneha veljati Odlok o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine Dobrovnik, ter o višini prispevka za priključitev  (Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2005)                   

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.

 

 

 

 

 

Številka: 030-1/2007-18

 

 

Datum: 14.06.2007

 

 

 

 

 

                                                                                    Župan - Polgármester:

 

 

                                                                         Marjan Kardinar,univ. dipl, inž.agr.,l.r.

 

 

 

 

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje občine Dobrovnik ter o višini plačila prispevka za priključitev (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 4/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

2. člen

 

 

 Ta sprememba in dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.

 

     

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje občine Dobrovnik ter o višini plačila prispevka za priključitev (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 6/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

2. člen

 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.

 
     
 
 
 

 

 

 

 

A Helyi Önkormányzati Törvény (UL RS 100/05,  ZLS – UPB 1) 21. cikke, Dobronak Község ivóvíz-ellátási, valamint kommunális szennyvízkezelési és tisztítási eljárásairól szóló rendelet (Dobronak Község Hivatalos Közlönye 2/02) 13. cikke, valamint Dobronak Község Statútuma (UL RS 35/07) 77. cikke alapján, Dobronak Község Községi Tanácsa 2007. június 13-ai, 5. rendes ülésén, elfogadásra került az alábbi

 

 

 

 

 

RENDELET
a szennyvízhálózatra való kötelező rákapcsolásról, és a rákapcsolási díj mértékéről

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

1. cikk

 

 

 

 

 

Jelen rendelet rendelkezik a Dobronak Községben létesített közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra és tisztítóberendezésre való kötelező rákapcsolásról, a rákapcsolási díj fizetésének módjáról valamint mértékéről.   

 

 

 

 

 

Jelen rendelet értelmében kommunális víznek számítanak a háztartásokban, valamint a termelési és szolgáltatási tevékenységeket végző felhasználóknál keletkező mindazok a vizek, amelyek szennyezettsége nem haladja meg a vízterhelési illetékről szóló szabályrendeletben (UL RS, 41/95, 44/95, 08/96, 124/00, 49/01) megjelölt küszöböt.

 

 

 

 

 

A mezőgazdasági hulladékvizek nem képezik a jelen rendelet tárgyát.

 

 

 

 

 

2. cikk

 

 

 

 

 

Fogyasztónak számítanak a Dobronak, Zsitkóc és Strehovci települések azon részeiben lévő háztartások, továbbá a gazdasági és társadalmi tevékenységeket folytató szervezetek, ahol a beruházás jelenleg, illetve a jövőben megvalósul.

 

 

 

 

 

A közüzemi szennyvízhálózatra való rákapcsolás Dobronak Község területén minden olyan építmény és létesítmény használójára kötelező, amelyikben kommunális szennyvíz keletkezik.

 

 

 

 

 

A felhasználó, a rákapcsolási lehetőségről szóló értesítés kézbesítését követő, legkésőbb 30 nap elteltével köteles a hálózatra rákapcsolódni.

 

 

 

 

 

3. cikk

 

 

 

 

 

Az új szennyvízcsatorna hálózatra való rákötésért Dobronak Község minden jövőbeni fogyasztója 2500 pont értékű hozzájárulást köteles fizetni. Egy pont értéke 1 (egy) EURO.

 

 

 

 

 

Dobronak Község minden egyes rákapcsolóval szerződést köt a szennyvízhálózat kiépítésének társfinanszírozásáról. 

 

 

 

 

 

4. cikk

 

 

 

 

 

A közüzemi szennyvízcsatornára való rákötésre befizetett hozzájárulás szigorúan céleszköznek számít, és kizárólag Dobronak Község tisztítóberendezéssel ellátott, szennyvízcsatorna hálózatának építésére, illetve kibővítésére fordítható. Az ár nem tartalmazza az épületben lévő vezeték, illetve a rákapcsolásig – aknáig történő vezeték kialakításának költségeit. A szennyvízaknát, a fővezetéktől egy méterre, a felhasználó ingatlanjára kell elhelyezni.

 

 

 

 

 

Az egyes fogyasztók hozzájárulási összegének kiszámítása az alábbi szorzók figyelembe vételével történik:

 

 

 

 

 

­családi házak, az egy háztartású és magántulajdonban lévő lakásokban, illetve azokban a társasházakban, amelyekben a lakóegységek egy tulajdonos tulajdonában vannak

szorzó 1,00

­termelési és szolgáltatási tevékenységek hordozói:

 

természetes és jogi személyek 1 foglalkoztatottal

szorzó 1,00

természetes és jogi személyek  1-10 foglalkoztatottal

szorzó 1,50

természetes és jogi személyek 10–30 foglalkoztatottal

szorzó 2,00

természetes és jogi személyek 30-nál több foglalkoztatottal

szorzó 3,00

 

 

 

5. cikk

 

 

 

 

 

A felhasználók kötelesek legkésőbb 30 nappal a szerződés aláírását követően egy összegben, illetve havi részletek formájában, legkésőbb a 2010-es év végiig befizetni a rákötési díj összegét, ami egyben Dobronak Községben a teljes hálózat kiépítésének végső határideje is.

 

 

 

 

 

Azoknál a felhasználóknál, amelyek teljes egészében befizetik a díj összegét, Dobronak Község, a rákapcsolásról szóló szerződéssel összhangban, a csatlakozási lehetőség megteremtéséig, biztosítja a felhasználónál  keletkező szennyvíznek a tisztítóberendezésbe való elszállítását.

 

 

 

 

 

Fizetési késedelem esetében törvényes késedelmi kamatot számítunk fel, és folyamatos végrehajtási eljárás során hajtjuk be az esedékes követelés összegét.

 

 

 

 

 

Ezen díj csak a közüzemi szennyvízhálózatra való csatlakozást tartalmazza.

 

 

 

 

 

A fogyasztónak, a szennyvízhálózatra való rákapcsolási jogalapját, a rákötési díj teljes összegének befizetése képezi.

 

 

 

 

 

A Községi Hivatal köteles hivatalból feljelentést tenni a községközi felügyelőségnél mindazon fogyasztók ellen, akik nem tartják tiszteletben a jelen szabályrendelet, továbbá az ivóvízellátásról, valamint a kommunális szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról szóló, Dobronak Község területére vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit

 

 

 

 

 

6. cikk

 

 

 

 

 

A közüzemi szennyvízhálózat kiépítésének befejezését követően, minden új rákapcsoló egy összegben köteles kiegyenlíteni a díjat.

 

 

 

 

 

7. cikk

 

 

 

 

 

A Dobronak Község szennyvízhálózata kiépítésének társfinanszírozásáról szóló, már megkötött szerződések hatályban maradnak. 

 

 

 

 

 

8. cikk

 

 

 

 

 

Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszíti a Dobronak Községben létesített
közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra való kötelező rákötésről, valamint a rákötési díj mértékéről szóló szabályrendelet (Dobronak Község Közlönye 2/2005)
 

 

 

 

 

 

9. cikk

 

 

 

 

 

Jelen rendelet a Dobronak Község Közlönyében való közzétételt követő 8. napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szám: 030-1/2007-18

 

 

Dátum: 2007. 06. 14.

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                   Župan - Polgármester:

 

 

                                                             Marjan Kardinar, egy. okl. Agrármérnök,s.k.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor