Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3
 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08 in 79/09) in v skladu s 7. členom Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 26 redni seji, dne 15. aprila 2010 sprejel

 

 

 

PRAVILNIK

 

O ENKRATNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V OBČINI MARKOVCI

 

 

 

1. člen

 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega prispevka staršem novorojencev na območju Občine Markovci, določa upravičence, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja pravice do enkratnega prispevka za novorojence.

 

 

 

2. člen

 

(1) Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je namenjen v pomoč in v spodbudo starševstvu.

(2) Enkratni prispevek predstavlja znesek v višini 250 EUR.

Enkratni prispevek za novorojenca znaša:

·       za prvega otroka 250 EUR,

·       za drugega otroka 450 EUR,

·       za vsakega naslednjega otroka 500 EUR.

  (3)Enkratni prispevek v skladu z drugo oziroma tretjo alinejo prejšnjega odstavka se dodeli v primeru, če imajo vsi otroci upravičenca stalno prebivališče v Občini Markovci.
 

 

 

3. člen

 

(1) Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Markovci.

 

(2) Če starša novorojenca živita ločeno, je upravičenec do prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.

 

(3) Pravico do prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, prav tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

 

(4) Upravičenec, ki je prejel enkratni prispevek oziroma enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratnega prispevka po tem pravilniku.

 

 

 

4. člen

 

(1) Pravico do prispevka za novorojenca uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga prejme pri Občinski upravi Občine Markovci ali na spletni strani Občine Markovci.

 

(2) Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami iz 5. člena tega pravilnika pošlje po pošti ali odda na Občini Markovci najkasneje v šestih mesecih od dneva otrokovega rojstva. Po poteku tega roka se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.

 

 

 

5. člen

 

Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:

 

-       izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,

 

-       potrdilo o stalnem prebivališču starša oziroma zakonitega zastopnika, ki uveljavlja pravico do prispevka,

 

-       davčno številko upravičenca,

 

-       odločbo pristojnega organa v primeru iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.

 

 

 

6. člen

 

Na podlagi pooblastila upravičenca lahko občinska uprava pridobi določene podatke iz prejšnjega člena tega pravilnika pri ustreznih državnih organih.

 

 

 

7. člen

 

Sredstva za dodelitev prispevka se zagotovijo iz proračuna občine za tekoče proračunsko leto.

 

 

 

8. člen

 

(1) O pravici do enkratnega prispevka za novorojence odloči občinska uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

 

(2) Enkratni prispevek iz drugega odstavka 2. člena se nakaže na TRR upravičenca oziroma novorojenca v roku mesec dni od pravnomočnosti  odločbe iz prejšnjega odstavka.

 

 

 

9. člen

 

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratni prispevek na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.

 

 

 

10. člen

 

Enkratni prispevek za novorojence lahko v roku treh mesecev od uveljavitve tega pravilnika uveljavljajo tudi upravičenci za otroke, rojene od 1. avgusta 2009.

 

 

 

11. člen

 

Te pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

Številka: 007-0002/2010

 

Datum: 15. 4. 2010

 

 

 

 

Občina Markovci

 

Župan Franc KEKEC

 

 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
 

2. člen

  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:


2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor