Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–UPB4, 14/13-popr., 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPR1617 in 80/16-ZIPRS1718) in drugega odstavka 93. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) je župan Občine Trnovska vas, dne 5. 12. 2017, sprejel

 

 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU

OBČINE TRNOVSKA VAS V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2018

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Trnovska vas (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z  Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–UPB4, 14/13-popr., 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPR1617 in 80/16-ZIPRS1718) in Odlokom o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2017 (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 2/17 in 8/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen

(posebni del proračuna)

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - podkontov  in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

5. člen

(uporaba predpisov)

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

7. člen

(obseg zadolževanja občine)

 

V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo zadolževala.

 

6. KONČNA DOLOČBA

 

8. člen

(uveljavitev sklepa)

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

 

 

Številka: 410 0/2017-1s

Trnovska vas, 5. 12. 2017

 

 

Občina Trnovska vas

župan:

Alojz Benko l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor