Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni lista RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 53/98) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 26. 10. 1998 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A

Občine Zreče

1. člen

V statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 53/98) se v 70. členu za besedami »župan občine« postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: »Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.«

2. člen

76. člen se spremeni tako, da glasi:

»Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih potrdi občinski svet.«

Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnemu soglasju ministra, pristojnega za finance.

Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.«

3. člen

V 77. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki glasi:

»Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.«

V tretjem odstavku se besedi »zagotovljene porabe« nadomesti z besedama »realiziranih prihodkov.«

Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki glasi:

»Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.«

4. člen

V prvem in tretjem odstavku 78. člena se črta beseda »zagotovljene«.

5. člen

V prvem odstavku 79. člena se besedilo: »Prihodki občine za financiranje drugih nalog so,« nadomesti z besedilom: »Prihodki občine za financiranje porabe so tudi.«

V tretji alinei se za besedo »krajevne« doda beseda: »turistične.«

6. člen

Besedilo 80. člena se spremeni in glasi:

»Če občina z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe, se zagotovijo sredstva za finančno izravnavo v državnem proračunu.«

7. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 015-02-01/98

Zreče, dne 26. oktobra 1998.

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Zreče

Gorazd Korošec, dipl. ek. l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor