Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 25. seji dne 17. 9. 2009 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2008

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2008.

2. člen

Proračun Občine Divača za leto 2008 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

+------------------------------------------------+-------------+

|                                                |        v EUR|

+------------------------------------------------+-------------+

|Podskupina konta – Opis                         |  Realizacija|

|                                                |         2008|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|A.   |     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|     | I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |    4.352.577|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|     |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |    3.430.930|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|70   |     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |    2.433.100|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|700  |     |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK         |    2.052.601|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|703  |     |DAVKI NA PREMOŽENJE                 |      276.823|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|704  |     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |      103.676|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|706  |     |DRUGI DAVKI                         |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|71   |     |NEDAVČNI PRIHODKI                   |      997.831|

|     |     |(710+711+712+713+714)               |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|710  |     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |      774.345|

|     |     |PREMOŽENJA                          |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|711  |     |TAKSE IN PRISTOJBINE                |        1.348|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|712  |     |DENARNE KAZNI                       |          422|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|713  |     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN        |       19.105|

|     |     |STORITEV                            |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|714  |     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI             |      202.611|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|72   |     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |      300.045|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|720  |     |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH        |       35.716|

|     |     |SREDSTEV                            |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|721  |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG           |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|722  |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |      264.329|

|     |     |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA           |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|73   |     |PREJETE DONACIJE (730+731)          |       13.388|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|730  |     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |       13.388|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|731  |     |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE          |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|74   |     |TRANSFERNI PRIHODKI                 |      608.213|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|740  |     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH       |      608.213|

|     |     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ           |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|     | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |    4.846.340|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|40   |     |TEKOČI ODHODKI                      |      875.344|

|     |     |(400+401+402+403+409)               |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|400  |     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |      228.761|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|401  |     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |       36.945|

|     |     |VARNOST                             |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|402  |     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        |      608.588|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|403  |     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI             |        1.051|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|409  |     |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE        |            0|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|41   |     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |    1.767.623|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|410  |     |SUBVENCIJE                          |       61.372|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|411  |     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN           |      567.075|

|     |     |GOSPODINJSTVOM                      |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|412  |     |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |      200.485|

|     |     |USTANOVAM                           |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|413  |     |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI       |      938.691|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|42   |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         |    1.833.826|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|420  |     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |    1.833.826|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|43   |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |      369.547|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|430  |     |INVESTICIJSKI TRANSFER              |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|431  |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |      282.299|

|     |     |FIZ. OSEBAM                         |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|432  |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI             |       87.248|

|     |     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM            |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|     |III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) |     –493.763|

|     |     |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ       |             |

|     |     |ODHODKI)                            |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|B.   |     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |            0|

|     |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         |             |

|     |     |(750+751)                           |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|44   | V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |            0|

|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)       |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|     |VII. |SKUPNI PRIMANJKLJAJ –PRIHODKI MINUS |     –493.763|

|     |     |ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH |             |

|     |     |POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)     |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|C.   |     |RAČUN FINANCIRANJA                  |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|50   |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)                  |            0|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)               |       12.744|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|550  |     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA            |       12.744|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|     | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)       |      –12.744|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|     | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |     –506.507|

|     |     |RAČUNIH (III.+VI.+X) =              |             |

|     |     |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)       |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|     |     |Stanje sredstev na računih na dan   |             |

|     |     |31. 12. 2008                        |             |

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

|     |     |Splošni sklad za drugo              |      310.426|

+-----+-----+------------------------------------+-------------+

3. člen

Zmanjšanje sredstev na računu po zaključnem računu proračuna za leto 2008 zmanjšuje stanje sredstev iz preteklih let. Stanje sredstev na računih se razporedi s proračunom za leto 2009.

4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 2008 naslednje stanje:

                                          v EUR brez stotinov

--------------------------------------------------------------

1. Prenos iz leta 2007                                 17.355

2. Prilivi v letu 2008                                      0

3. Odlivi v letu 2008                                       0

4. Stanje na dan 31. 12. 2008                          17.355

--------------------------------------------------------------

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2008 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2008.

5. člen

Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa so sestavni del tega odloka in so objavljeni na spletni strani Občine Divača.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0016-07

Divača, dne 17. septembra 2009

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor