Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 –ZZK-1, ZPNačrt), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list, RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Gorje (Ur. list RS, št. 03/07, 107/10, 32/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), je občinski svet na 4. redni seji, dne 25.3.2015 sprejel

 

ODLOK

O PREDKUPNI PRAVICI V OBČINI GORJE

 

1. člen

S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Gorje (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah na celotnem območju poselitve v občini ter na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.

 

2. člen

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, ki so določena s prostorskim aktom občine.

Na območjih iz prejšnjega odstavka lahko občina uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan javni interes.

 

3. člen

Za javni interes se šteje, kadar občina potrebuje nepremičnino za:

- zvedbo prostorskega akta,

- za razvojne potrebe občine,

- za izgradnjo objektov gospodarske infrastrukture ter objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, raziskovalne dejavnosti, športa in gradnjo pokopališč ter odlagališč,

- za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj,

- za potrebe prenove in revitalizacije posameznih območij znotraj ali zunaj naselij,

- za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine.

 

4. člen

Izven poselitvenih območij, ki so opredeljena v 2. členu tega odloka, lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, na katerih je že javna infrastruktura in objektih oziroma je gradnja le te predvidena.

 

5. člen

Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan.

 

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Datum: 25.3.2015

Številka: 9000-2/2015-10

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor