Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41., in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr. 22/00-ZJS in 64/01) ter 16. člena statuta Občine (Uradni list RS, št. 37/99) je občinski svet na 37. redni seji dne 19. 11. 2002 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovne šole Dobrepolje

 

 

1. člen

 

 

Odlok o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobrepolje (Uradni list RS, št. 38/97 in 39/98) se uskladi z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01).

 

 

2. člen

 

 

Dopolni se 11. člen tako, da se v prvem odstavku doda šesta alinea:

 

 

– 74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

 

 

3. člen

 

 

V 17. členu se besedilo “o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev.”

 

 

4. člen

 

 

Dopolni se 24. člen tako, da se na koncu doda še ena alinea, ki se glasi:

 

 

– ”zagotavlja izvrševanje določb državnih organov”.

 

 

5. člen

 

 

V 25. členu se v drugem odstavku besedi “štiri leta” nadomestita z besedama “pet let”.

 

 

6. člen

 

 

V 27. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

 

 

– ”Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski in učiteljski zbor.”

 

 

7. člen

 

 

V 30. členu se v drugem odstavku, v peti alinei črta besedilo “in pomočnika ravnatelja”.

 

 

8. člen

 

 

V 49. členu se v:

 

 

– drugem odstavku datum “1. 9. 2000” nadomesti z datumom “1. 9. 2003”;

 

 

– tretjem odstavku datum “1. 9. 2002” nadomesti z datumom “1. 9. 2005”.

 

 

9. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 601-2/97

 

 

Dobrepolje, dne 19. novembra 2002.

 

 

Župan

 

 

Občine Dobrepolje

 

 

Anton Jakopič l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor