Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 94. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem, dne 10. 12. 2018 sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA OBDOBJE JANUAR – MAREC 2019

 

1.    Splošna določba

 

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerklje na Gorenjskem  (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018  ( Uradnega glasila slovenskih občin št. 5 /18 in 32/18)

 

2.    Višina in struktura začasnega financiranja

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.192.953

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.012.502

70

DAVČNI PRIHODKI

1.555.674

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.107.912

 

703 Davki na premoženje

372.921

 

704 Domači davki na blago in storitve

67.635

 

706 Drugi davki

7.207

71

NEDAVČNI PRIHODKI

456.827

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

160.333

 

711 Takse in pristojbine

3.457

 

712 Globe in druge denarne kazni

18.321

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

13.156

 

714 Drugi nedavčni prihodki

261.561

72

KAPITALSKI PRIHODKI

137.640

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

36

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev

137.604

74

TRANSFERNI PRIHODKI

42.811

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

42.811

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.239.738

40

TEKOČI ODHODKI

361.306

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

82.009

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.168

 

402 Izdatki za blago in storitve

266.026

 

409 Rezerve

102

41

TEKOČI TRANSFERI

539.862

 

410 Subvencije

8.318

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

393.970

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

60.336

 

413 Drugi tekoči domači transferi

77.239

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

138.678

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

138.678

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

199.891

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

199.891

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)

953.214

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

217.620

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

217.620

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

217.620

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443)

0

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

217.620

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

1.170.834

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.)

-953.214

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

3.808.129

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen

(posebni del proračuna)

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov je priloga k temu sklepu in se objavi  na spletni strani občine.

 

3.    Izvrševanje začasnega financiranja

 

5. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.    Končna določba

 

7. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati se začne 01.01.2019. Splošni in posebni del začasnega financiranja se objavita na spletni strani občine.

 

Številka: 410-27/2018-31

Datum: 10.12.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l. r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor