Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in določil zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 22. seji dne 19. 2. 1997 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom Občina Trebnje, s sedežem v Trebnjem, Goliev trg 5 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Veliki Gaber v čigar sestavo sodi:

 

 

– VVE vrtca.

 

 

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

 

 

2. člen

 

 

Ime zavoda je: Osnovna šola Veliki Gaber.

 

 

Skrajšano ime zavoda je: OŠ Veliki Gaber.

 

 

Sedež zavoda je: Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber.

 

 

V sestavo OŠ Veliki Gaber sodi še:

 

 

– VVE vrtca s sedežem Veliki Gaber 41.

 

 

III. DEJAVNOST ZAVODA

 

 

3. člen

 

 

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja naselij Krajevne skupnosti Veliki Gaber in KS Sela Šumberk, in sicer: Bič, Cesta, Dobravica pri Vel. Gabru, Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Pristavica pri Velikem Gabru, Stehanja vas, Stranje pri Vel. Gabru, Velike Dole, Veliki Gaber, Zagorica pri Vel. Gabru, Žubina, Medvedjek, Arčelca, Babna gora, Dol. Podšumberk, Gor. Podšumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja jama, Vrtače in Zavrh.

 

 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javni zavod – osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.

 

 

V drugi javni zavod – osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

 

 

OŠ Veliki Gaber in OŠ Trebnje se medsebojno dogovorita zaradi smotrnosti oblikovanja 5 razredov o prerazporeditvi učencev PŠ Šentlovrenc po končanem 4. razredu.

 

 

V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje. Ime enote vrtca je Osnovna šola Veliki Gaber – VVE Veliki Gaber, s sedežem Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber.

 

 

4. člen

 

 

Zavod opravlja javno službo na področju:

 

 

– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,

 

 

– M/80.101 – dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,

 

 

– K/70.20 – dajanje nepremičnin v najem.

 

 

V okviru dejavnosti zavoda sodijo še:

 

 

Storitve šolskih kuhinj, izvajanje knjižničarske dejavnosti, organizacija kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ter organizacija prevozov učencev.

 

 

5. člen

 

 

Poleg v prejšnjem členu opredeljenih dejavnosti zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti, spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen povezuje s starši in drugimi uporabniki v KS.

 

 

IV. PEČAT ZAVODA

 

 

6. člen

 

 

Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime Osnovna šola Veliki Gaber.

 

 

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

 

 

V. ORGANI ZAVODA

 

 

7. člen

 

 

Organi zavoda so:

 

 

– svet zavoda,

 

 

– ravnatelj,

 

 

– strokovni organi,

 

 

– svet staršev.

 

 

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

 

 

1. Svet zavoda

 

 

8. člen

 

 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

 

 

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

 

 

– trije predstavniki ustanovitelja,

 

 

– pet predstavnikov delavcev zavoda,

 

 

– trije predstavniki staršev.

 

 

Štiri predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda se voli izmed vseh delavcev šole, en predstavnik pa izmed vseh delavcev VVE.

 

 

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

 

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov šolskega okoliša.

 

 

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

 

 

Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.

 

 

Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.

 

 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

 

 

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.

 

 

9. člen

 

 

Svet zavoda:

 

 

– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,

 

 

– sprejema program razvoja zavoda,

 

 

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

 

 

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

 

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,

 

 

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,

 

 

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

 

 

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,

 

 

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,

 

 

– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,

 

 

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

 

 

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 

 

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

 

 

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

 

 

– odloča o najemanju kreditov, po predhodnem soglasju ustanovitelja,

 

 

– imenuje predstavnika zavoda v druge asociacije,

 

 

– določa v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

 

 

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

 

 

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

 

 

10. člen

 

 

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

 

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

 

 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

 

 

11. člen

 

 

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.

 

 

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

 

 

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.

 

 

12. člen

 

 

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

 

 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

 

 

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

 

 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

 

 

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

 

 

13. člen

 

 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

 

 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

 

 

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

 

 

14. člen

 

 

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

 

 

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

 

 

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

 

 

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

 

 

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

 

 

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

 

 

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

 

 

15. člen

 

 

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb.

 

 

2. Ravnatelj

 

 

16. člen

 

 

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

 

 

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

 

 

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

 

 

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

 

 

– pripravlja program razvoja zavoda,

 

 

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,

 

 

– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,

 

 

– vodi delo učiteljskega zbora,

 

 

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,

 

 

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

 

 

– organizira mentorstvo za pripravnike,

 

 

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

 

 

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

 

 

– spremlja delo svetovalne službe,

 

 

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),

 

 

– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih,

 

 

– določa sistemizacijo delovnih mest,

 

 

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

 

 

– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

 

17. člen

 

 

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

 

 

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja je štiri leta.

 

 

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja.

 

 

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.

 

 

Če učiteljski zbor ali ustanovitelj ne poda mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.

 

 

18. člen

 

 

Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

 

 

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.

 

 

3. Strokovni organi

 

 

19. člen

 

 

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

 

 

20. člen

 

 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

 

 

Učiteljski zbor:

 

 

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

 

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

 

 

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

 

 

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

 

 

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

21. člen

 

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

 

 

Oddelčni učiteljski zbor:

 

 

– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,

 

 

– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih in

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

22. člen

 

 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

23. člen

 

 

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmetnega oziroma predmetnih področij.

 

 

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 

 

4. Svet staršev

 

 

24. člen

 

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.

 

 

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

 

Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.

 

 

Svet staršev:

 

 

– predlaga nadstandardne programe,

 

 

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

 

 

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,

 

 

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

 

 

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

 

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

VI. VODJA ENOTE VRTCA

 

 

25. člen

 

 

Enoto vrtca vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje pristojnosti:

 

 

– organizira in vodi delo enote vrtca,

 

 

– predlaga ravnatelju šole program razvoja enote vrtca,

 

 

– predlaga nadstandardne programe,

 

 

– obvešča starše o delu enote vrtca,

 

 

– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.

 

 

VII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

 

 

26. člen

 

 

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Veliki Gaber, uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje poslovno leto.

 

 

Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

 

 

27. člen

 

 

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Občine Trebnje v skladu z zakoni in statutom Občine Trebnje, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.

 

 

Z odlokom o proračunu Občine Trebnje se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda.

 

 

28. člen

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod za plačilo materialnih stroškov, za investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja, pa tudi za plače.

 

 

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

 

 

29. člen

 

 

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno. Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

 

 

Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

 

 

IX. JAVNOST DELA

 

 

30. člen

 

 

Delo zavoda je javno.

 

 

Javnost zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

 

 

Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam ali drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda razen v primerih, kot je določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.

 

 

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj šole ali oseba, ki jo pooblasti.

 

 

X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

 

 

31. člen

 

 

Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

 

 

Za poslovno skrvnost se štejejo:

 

 

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

 

 

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

 

32. člen

 

 

Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se uporabljajo določbe zakona.

 

 

Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter o drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.

 

 

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

 

 

Pravila in splošni akti iz tretjega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

 

 

33. člen

 

 

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.

 

 

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavod določi s pravili zavoda.

 

 

XII. NADZOR

 

 

34. člen

 

 

Nadzor nad zakonitostjo dela javnega zavoda in nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela se opravlja v skladu z zakonom o šolski inšpekciji.

 

 

Porabo javnih sredstev v vzgoji in izobraževanju nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

 

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

35. člen

 

 

Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu z zakonom in s tem odlokom.

 

 

36. člen

 

 

Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata.

 

 

Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funkcijo vodje enote vrtca, opravlja to funkcijo do imenovanja vodje enote vrtca, kot to določata zakon in ta odlok.

 

 

37. člen

 

 

Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovne šole Veliki Gaber, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. 1-2130/00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

 

 

38. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji mreže osnovnega šolstva v Občini Trebnje (Uradni vestnik okraja Novo mesto, št. 24/62, 12/64), sklep o določitvi gibljivih meja šolskih okolišev osnovnih šol v Občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/84) in odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju dejavnosti osnovnega šolstva v Občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/91 in Uradni list RS, št. 20/91, 38/92 in 5/93) ter statut OŠ Veliki Gaber sprejet na seji sveta šole z dne 27. 9. 1991.

 

 

39. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 026/001/97

Trebnje, dne 19. februarja 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Trebnje

dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor