Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popr. 112/06) in 3. in 17. člena Zakona o prekrških (3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08, 21/08 popr.) je Občinski svet Občine Semič na 13. redni seji dne 26. 6. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o grbu in zastavi Občine Semič

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa grb in zastavo Občine Semič ter njun način uporabe.

 

 

2. člen

 

 

Grb in zastava Občine Semič se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino, ki je določena s tem odlokom.

 

 

3. člen

 

 

Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.

 

 

Sestavni del tega odloka je tudi vsebinska obrazložitev elementov, ki jih vsebuje grb.

 

 

4. člen

 

 

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (obledelih barv, strgana, zmečkana, umazana).

 

 

5. člen

 

 

Občina Semič zavaruje grb in zastavo. Nihče drug ju ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.

 

 

6. člen

 

 

Grb in zastavo lahko izdelujejo obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost in na podlagi dovoljenja, ki ga izda direktor občinske uprave.

 

 

II. NAČIN UPORABE GRBA IN ZASTAVE

 

 

7. člen

 

 

Grb Občine Semič se uporablja:

 

 

– v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov,

 

 

– v uradnih prostorih Občine Semič,

 

 

– na svečanih sejah občinskega sveta.

 

 

8. člen

 

 

Grb Občine Semič se lahko uporablja tudi:

 

 

– v uradnih prostorih javnih zavodov,

 

 

– na prireditvah, ki predstavljajo občino,

 

 

– na slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina,

 

 

– na oznakah in publikacijah, ki jih izdajajo organi občine,

 

 

– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih predmetih, ki jih za službene namene uporabljajo župan, podžupan, direktor občinske uprave ter člani občinskega sveta,

 

 

– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Semič,

 

 

– kot nalepka na avtomobilskih tablicah,

 

 

– v drugih primerih na podlagi posebnega dovoljenja in če uporaba grba ne nasprotuje določbam tega odloka.

 

 

9. člen

 

 

Podjetja in druge pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež v Občini Semič, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba zlasti v:

 

 

– zaščitnem znaku njihovega podjetja,

 

 

– obliki našitkov in društvenih praporjih,

 

 

– obliki spominkov in značk.

 

 

10. člen

 

 

Zastava Občine Semič je stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Semič.

 

 

Zastava Občine Semič se lahko stalno izobesi tudi na stavbah kjer se izvajajo dejavnosti, katerih izvajanje zagotavlja Občina Semič.

 

 

Zastava Občine Semič se izobesi tudi na drugih mestih, in sicer v počastitev državnih in občinskih praznikov, ob komemoracijah, ob kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ob obiskih uradnih delegacij ter ob drugih podobnih priložnostih, pomembnih za občino.

 

 

V primerih iz drugega odstavka tega člena se morajo izobešene zastave odstraniti najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

 

 

III. NADZORSTVO

 

 

11. člen

 

 

Izvajanje določb tega odloka nadzoruje za to pristojni in za ta namen ustanovljen občinski ali medobčinski organ.

 

 

IV. KAZENSKA DOLOČBA

 

 

12. člen

 

 

Z globo od 240 EUR do 480 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba:

 

 

– če izdeluje grb ali zastavo v nasprotju z njuno grafično podobo opredeljeno s tem odlokom,

 

 

– če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana,

 

 

– če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom,

 

 

– če izdeluje grb ali zastavo brez dovoljenja občine,

 

 

– če uporablja grb ali zastavo brez dovoljenja občine.

 

 

Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo do 300 EUR do 600 EUR.

 

 

Z globo od 80 EUR do 160 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

 

 

Z globo od 100 EUR do 160 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Z globo od 80 EUR do 160 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

 

 

13. člen

 

 

Vloge za izdajo dovoljenja za izdelavo ter uporabo grba in zastave sprejema Občinska uprava Občine Semič. O vlogi odloči direktor občinske uprave Občine Semič. O izdaji dovoljenj se vodi evidenca izdanih dovoljenj.

 

 

14. člen

 

 

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o grbu in zastavi Občine Semič (Uradni list RS, št. 32/97).

 

 

 

 

 

Št. 007-04/2008-4

 

 

Semič, dne 26. junija 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Semič

 

 

Ivan Bukovec l.r.

 

 

 

 

 

   Priloga:

 

 

   Vsebinska obrazložitev elementov grba

 

 

   Grb tvorijo tipični elementi, ki predstavljajo identifikacijo

 

 

občine na širšem, državnem nivoju. Stilizacija grozda poudarja

 

 

vinogradništvo kot pomembno panogo v občini, zato grozd zavzema

 

 

osrednji del grba.

 

 

   Pomemben del grba je tudi stiliziran lipov list, ki se v

 

 

zgornjem delu obrne proti grozdu in zaigra vlogo vitice. Oblika

 

 

lipovega lista sporoča, da je Občina Semič znana po številnih

 

 

starih lipah, med katerimi je znamenita 600 let stara Kočka lipa.

 

 

   S tema dvema simboloma iz narave je poudarjena vsebinska vez

 

 

med lipovim listom in grozdom, med tradicijo in sodobnostjo.

 

 

   Grafični opis grba Občine Semič

 

 

   Grbovni ščit je zgoraj raven, oblika je standardna, sodobna.

 

 

   Kontura grbovnega ščita je bordo rdeča (HKS 28 K). Grbovno

 

 

polje je belo oziroma pri slovesnejših izvedbah srebrno.

 

 

   V spodnji polovici grba je stiliziran grozd v enaki rdeči

 

 

barvi (HKS 28 K), za grozdom pa celotno grbovno polje obvladuje

 

 

zelena silhueta lipovega lista, izrisana kot močnejša kontura

 

 

(HKS 57 K). Kontura lipovega lista se ne dotika grozda

 

 

neposredno, med njima je del belega polja.

 

 

   Grbovni ščit in grozd sta postavljena simetrično, kontura

 

 

lipovega lista je s svojim težiščem postavljena centralno. Napis

 

 

Občina Semič je centralen, ker še posebej poudarja stabilnost

 

 

celotnega znaka.

 

 

   Črno-bela rešitev se drži sistema barve grbovnega ščita,

 

 

obroba ščita, grozd in kontura lipovega lista so črni, grbovno

 

 

polje pa je belo. Za izjemne primere je mogoča tudi negativna

 

 

izvedba – bel grozd in list na črni grbovni podlagi.

 

 

   Zastava Občine Semič je zelena (HKS 57 K), razmerje širine

 

 

proti dolžini je 1:2,5. Pri vertikalni postavitvi zastave stoji

 

 

grb sredinsko v zgornji polovici.

 

 

   Barvna lestvica

 

 

   Po Pantone lestvici je rdeča barva (okvir in grozd v grbu):

 

 

   1795 U (14 pts Pantone warm red 86,2, 2 pts Pantone Rub. red

 

 

12,3

 

 

   in 1/4 pts Pantone black 1,5) in

 

 

   zelena barva (osrednja krivulja v grbu):

 

 

   354 U (13 pts Pantone green 81,2 in 3 pts Pantone yellow

 

 

18,8).

 

 

   Tipografija je črna, po fontih programa Corel Draw se imenuje

 

 

Lithograph normal.

 

 

   Zastava je zelena, isti ton kot osrednja krivulja v grbu.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor