Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007-uradno prečiščeno besedilo, (23/2007 popr., 41/2007 popr.) in 57/2012), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/2012) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, štev. 12/04, 18/07 in MUV štev. 13/08) je občinski svet Občine Kungota na 13. redni seji dne 23. januarja 2013 sprejel

S K L E P

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve

pomoč družini na domu

v Občini Kungota

1. člen

Občinski svet občine Kungota soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Pesnica v višini 17,20 EUR na efektivno uro opravljene storitve.

Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnika 4,80 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 12,40 EUR pa je subvencija Občine Kungota.

2. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (MUV, št. 19/09).

3. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

 

Številka: 12200-5/2012

Datum: 24. januar 2013

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor