Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 8. in 17. člena Statuta občine Kungota (Ur. list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list št. 3/07-ZSV-UPB2, 23/07, 41/07, 61/10, 62/10, 57/12, 39/16 in 52/16) je Občinski svet Občine Kungota na 12. seji, dne 21. decembra 2016 sprejel

 

P R AV I L N I K

o subvencioniranju mlečnih preparatov za otroke v Občini

Kungota

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje in postopek za subvencioniranje mlečnih preparatov za otroke v Občini Kungota.

 

2. člen

Mlečni preparati se predpisujejo na bele receptne blankete, na podlagi individualnih odločb, ki jih izdaja občinska uprava.

Recept mora biti opremljen z osebnimi podatki (ime in priimek otroka, rojstni podatki, naslov in občina stalnega prebivališča) ter s podpisom in žigom (žig zavoda oziroma ambulante in imenski žig zdravnika). Recepti se obravnavajo po veljavnih predpisih (tajnost podatkov).

O izdanih receptih se v kartoteki in ambulantni knjigi vodi točna evidenca. Izdaja recepta za enega otroka je možna le v eni ambulanti ali posvetovalnici.

 

3. člen

Mlečni preparati za normalno prehrano in mlečni preparati za dietno prehrano se lahko predpisujejo največ do 3.600 gramov mesečno.

 

4. člen

Mlečne preparate lahko predpisujejo tudi pediatri neonatologi ob odpustu otroka iz porodnišnice, v kolikor je za zaščito zdravja dojenčka to nujno potrebno.

 

II. UPRAVIČENCI

 

5. člen

Pogoji za pridobitev pravice do subvencije mlečnih preparatov (v nadaljevanju subvencija) so:

- zakoniti zastopnik in otrok imata državljanstvo RS, ter stalno prebivališče v Občini Kungota,

- otrok za katerega se uveljavlja pravica do subvencije, na dan oddaje vloge ni dopolnil 4. meseca starosti,

- dohodek na družinskega člana je nižji ali enak 36% dohodka na družinskega člana v % od povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 

III. POSTOPEK

 

6. člen

O pravici do subvencije odloča občinska uprava Občine Kungota, na podlagi pisne vloge zakonitega zastopnika. K vlogi mora priložiti odločbo o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo izdaja pristojni CSD (v nadaljevanju odločba CSD).

 

IV. ODDAJA VLOG IN IZDAJA ODLOČB

 

7. člen

Upravičenci uveljavljajo subvencijo za izdajo mlečnih preparatov za normalno prehrano in za izdajo mlečnih preparatov za dietno prehrano na podlagi pisne vloge »Vloga za financiranje mlečnih preparatov za otroke« in prilog. Občinska uprava Občine Kungota o zadevi odloči z odločbo.

V kolikor upravičenec ne predloži navedenih prilog k vlogi in poda pisno privolitev na vlogi, da si jih pridobi občinska uprava Občine Kungota, v nasprotnem primeru se upravičenca pozove k dopolnitvi. Če se vloga v osmih dneh od vročitve poziva ne dopolni, se vloga zavrže s sklepom kot nepopolna.

 

8. člen

Občinska uprava na podlagi podatkov iz odločbe CSD ugotovi upravičenost do subvencije.

V kolikor je ugotovljen dohodek na družinskega člana nižji ali enak 36% dohodka na družinskega člana v % od povprečne plače v RS, se vlagatelja uvrsti med upravičence za plačila mlečnih preparatov, za kar se mu izda odločba o upravičenosti do financiranja mlečnih preparatov iz naslova socialne indikacije do izpolnjenega četrtega meseca starosti otroka.

 

9. člen

Upravičenci so do plačila mlečnih preparatov, na podlagi pisnega zahtevka, upravičeni do refundacije računov za mlečne preparate, ki so jih nabavili v času, ko otok še ni dopolnil 1. meseca starosti.

Upravičenci so do plačila mlečnih preparatov, na podlagi odločbe, upravičeni do refundacije računov za mlečne preparate, ki so jih nabavili v času postopka reševanja vloge.

V obeh primerih se bodo refundirali originalni računi, iz katerih bo razviden datum, vrsta in količina nakupa mlečnega preparata, ter pisnega zahtevka za povrnitev stroškov nakupa, iz katerega bodo razvidni osebni podatki za otroka (ime, priimek, rojstni podatki in naslov stalnega prebivališča) in osebni podatki plačnika računa (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in številka transakcijskega računa).

 

IV. KONČNA DOLOČBA

 

10. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Občini Kungota (MUV 9/2012).

 

11. člen

Pravilnik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in se prične uporabljati s 1. januarjem 2017.

 

 

Številka: 032-05/2016

Datum: 22. december 2016

 

Župan občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor