Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
Evidenca za potrebe izvajanja okoljske dajatve zaradi odpadnih vod

1. Naziv institucije:

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca za potrebe izvajanja okoljske dajatve zaradi odpadnih vod
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Naslov in tip stavba v kateri nastaja komunalna odpadna voda,  ime in priimek ter naslov zavezanca, način izračuna količine odpadne vode (po števcu, po osebah), vodovodno odjemno mesto in poraba pitne vode, število oseb v gospodinjstvu, podatek glede priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in ČN, ali MkČN ali uporaba blata v kmetijstvu, znižanja / oprostitve.

5. Pravne podlage:

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda SOP 2012-01-3131; Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 24/2010)

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 10.11.2012
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Srečko Aleksander Padovnik, univ.dipl.ekon, e-pošta: direktor@sv-trojica.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor