Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Ob-2789/17

 

Na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) in 15. člena Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas (Uradni list RS, št. 41/17) objavljamo

 

javni razpis 

za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas«

 

1 Povabilo k oddaji prijave

Občine:

– Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava;

– Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo;

– Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane;

– Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

– Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas

(v nadaljevanju: koncedenti) objavljajo povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas«.

Na podlagi 37. člena ZJZP so koncedenti sklenili Pogodbo o izvedbi projekta celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas in k tej pogodbi Aneks št. 1, v okviru katerih so kot nosilca projekta imenovali Občino Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo (v nadaljevanju: koncedent – nosilec projekta). Občina Kidričevo je tako pooblaščena za izvedbo postopkovnih aktivnosti tega javnega razpisa.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta – nosilca projekta https://www.kidričevo.si.

2 Splošne informacije o javnem razpisu

Naslov: Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas

Številka javnega razpisa: 430-15/2017

Koncesijski akt: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas (Uradni list RS, št. 41/17)

Predmet koncesije: Izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v javnih objektih, ki so v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas.

Koncedenti bodo za izvedbo posameznih ukrepov energetske prenove na posameznih objektih lahko zagotovili dodatna javna finančna sredstva, potrebna za realizacijo predvidenih ukrepov, da se zagotovi čim višja energetska učinkovitost. Delež sofinanciranja projektov s strani koncedentov bo opredeljen v fazi dialoga, vendar morajo biti večinski vir financiranja sredstva koncesionarja.

Vrsta in obseg potrebnih ukrepov za energetsko prenovo posameznih objektov bo usklajena v fazi dialoga.

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z njenimi določbami.

Območje izvajanja koncesije: Izvajanje koncesije zajema sledeče objekte:

Z. št.

OBJEKT

NASLOV

1

Občinska stavba Dornava

Dornava 135/a, Dornava

2

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava

Dornava 136/a, Dornava

3

Vrtec dr. Franja Žgeča Dornava

Dornava 136/b, Dornava

4

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava – PŠ Polenšak

Polenšak 6, Polenšak

5

Večnamenski center Dornava

Dornava 135/b, Dornava

6

OŠ Cirkovce

Cirkovce 47, Cirkovce

7

OŠ Kajetana Koviča Poljčane

Dravinjska cesta 26, Poljčane

8

OŠ in vrtec Sveta Trojica

Meznaričeva 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah

9

Poslovna stavba Sveta Trojica

Trojiški trg 26, Sveta Trojica v Slovenskih goricah

10

OŠ Destrnik – PŠ Trnovska vas

Trnovska vas 38/h, Trnovska vas

Do oddaje končnih ponudb lahko koncedenti nabor objektov in/ali ukrepov, ki bodo vključeni v projekt, zmanjšajo, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na sklope.

2.1 Sofinanciranje

Koncedenti bodo koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas podpisali zgolj v primeru pridobitve sredstev, kot so opredeljena spodaj, za celovito energetsko prenovo objektov, ki bo predmet končne rešitve.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

3 Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

Končni rok za oddajo prijav je 18. 9. 2017 do 8.30.

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne 18. 9. 2017 ob 9. uri.

4 Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: prijavo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.

5 Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.

6 Merila

Strokovna komisija bo po končanem postopku konkurenčnega dialoga med popolnimi končnimi ponudbami izbrala tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša.

Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so zlasti:

– višina zajamčenih prihrankov,

– udeležba na prihrankih,

– reference.

Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Vsebina meril in ponderiranje bosta podrobneje opredeljena v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7 Postopek izbire izvajalca

Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 28. 2. 2018.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

8 Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte damjan.napast@kidricevo.si, s pripisom za zadevo celovite energetske prenove. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 6. 9. 2017 do 8.30. Koncedent – nosilec projekta bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

9 Ogled

Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti za posamezne objekte v posameznih občinah poslana na sledeče naslove:

– v Občini Dornava:

viljem.mar@dornava.si

– v Občini Kidričevo:

damjan.napast@kidricevo.si

– v Občini Poljčane:

klavdija.majer@poljcane.si

– v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah:

direktor@sv-trojica.si

– v Občini Trnovska vas:

joze.potrc@trnovska-vas.si

Najava za ogled objektov je možna do 1. 9. 2017 do 9. ure. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu prijavitelju, ki bo zaprosil za ogled.

 

Občina Dornava

Občina Kidričevo

Občina Poljčane

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor