Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/2008 – Odl. US, 76/2008, 100/2008 – Odl. US, 79/2009, 14/2010 – Odl. US, 51/2010, 84/2010 – Odl. US in 40/2012 – ZUJF), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/2007 in 30/2010), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od leta 2005 do 2017), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št 28/2012), in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2013) je Občinski svet Občine Kranjska Gora  na  32. redni seji dne 26.3.2014 sprejel

 

PRAVILNIK

O DODELJEVANJU NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA NAKUP IN VGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI KRANJSKA GORA

 

I.           Splošno

 

1.   člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na območju občine Kranjska Gora.

 

2.   člen

Namen dodeljevanja sredstev je spodbujanje varstva okolja s sofinanciranjem nakupa in vgradnje MKČN velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov na območjih izven aglomeracij, znotraj katerih je zgrajena oziroma je na podlagi državnega ali občinskega predpisa predvidena izgradnja javne kanalizacije.   

 Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki za uporabo tega pravilnika približno ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.

 

II.          Višina sredstev

 

3.   člen

Višina sredstev je določena v proračunu Občine Kranjska Gora za posamezno proračunsko leto.

Višina sredstev sofinanciranja za posamezno stanovanjsko stavbo je odvisna od velikosti MKČN in znaša 50 % nabavne vrednosti z DDV, vendar največ do:

- MKČN do 6 PE 1.000,00 €,

- MKČN od 6 do 9 PE  1.500,00 €,

- MKČN nad 9 PE 2.000,00 €. 

V primeru čiščenja odpadnih voda  iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev sofinanciranja upravičena vsaka posamezna stanovanjska stavba v višini 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ do 1.000,00 € za posamezno stanovanjsko stavbo. Skupna višina sredstev v tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti MKČN z DDV.

 

III.         Upravičenci

 

4.   člen

Upravičenec do pridobitve sredstev po tem pravilniku je izključno fizična oseba s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora, ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju občine Kranjska Gora izven aglomeracij, znotraj katerih je zgrajena oziroma je na podlagi državnega ali občinskega predpisa predvidena izgradnja javne kanalizacije.   

Upravičenec do pridobitve sredstev po tem pravilniku je, na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora, da stanovanjske stavbe znotraj aglomeracije v občini Kranjska Gora, kjer je zgrajena javna kanalizacija, tehnično ni možno ali ekonomsko ni upravičeno priključiti na javni kanalizacijski sistem, tudi fizična oseba s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora, ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji znotraj aglomeracije, kjer je zgrajena javna kanalizacija.

 

IV.        Prijava, pogoji in dokazila za pridobitev sredstev

 

5.   člen

Občina Kranjska Gora, na podlagi sprejetega proračuna za tekoče leto in zagotovitvi sredstev za namen iz tega pravilnika, v občinskem glasilu, na svoji spletni strani in na krajevno običajen način objavi javni razpis za dodelitev sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke, postopke in vsebino vloge.

Za dodelitev sredstev vlagatelj zaprosi s pisno vlogo v času trajanja razpisa. Vloge se  obravnavajo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe proračunskih sredstev za tekoče leto, za ta namen. 

Upravičenci, ki so v tekočem letu oddali popolno vlogo in zaradi porabe proračunskih sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis prednost pri vrstnem redu obravnave vlog.

 

6.   člen

Pogoji za pridobitev sredstev so:

- MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami iz predpisov, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

- MKČN mora biti vgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora ustrezati zahtevam iz predpisov, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

- stanovanjski objekt, ki se opremlja z MKČN mora biti legalno zgrajen;

- vlagatelj mora imeti pravico graditi na zemljišču, kjer se bo vgradila MKČN;

- sredstva se dodeljujejo za obstoječe stanovanjske zgradbe na območjih izven aglomeracij, znotraj katerih je zgrajena oziroma je na podlagi državnega ali občinskega predpisa predvidena izgradnja javne kanalizacije;

- natančnejše pogoje za dodelitev sredstev Občina Kranjska Gora določi v besedilu javnega razpisa na podlagi tega pravilnika.

 

7.   člen

Vlagatelji morajo predložiti:

- izpolnjeno in podpisano vlogo;

- dokazilo o nakupu MKČN, iz katerega mora biti razvidno, da je bil nakup že opravljen, vrsta in tip MKČN, ter da je nakup opravil vlagatelj;

- pozitivno oceno o obratovanju MKČN, ki jo na stroške uporabnika, izdela izvajalec  lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora;

- upravičenci, ki bodo za več stanovanjskih objektov postavili eno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki nima časovne omejitve in navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN. 

 

V.         Urejanje medsebojnih razmerij

 

8.   člen

O upravičenosti zahtevka odloča tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojna služba občinske uprave na predlog komisije.

 

9.   člen

Medsebojna razmerja med Občino Kranjska Gora in prejemnikom sredstev se opredelijo s pisno pogodbo o sofinanciranju.

 

10. člen

Sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, je Občina Kranjska Gora upravičena zahtevati vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

VI.        Veljavnost

 

11. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

št.: 007-5/2014-1

datum: 26.3.2014

 

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor