Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi  98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011, 14/2013-popr.. 101/2013, 55/2015-ZFisP in 96/2015-ZIPRS1617) in 96. člena Statuta Občine Benedikt  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 11. redni seji, dne 6.4.2016 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2015

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Benedikt za leto 2015, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

2. člen

Proračun občine Benedikt za leto 2015 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

KONTO

NAZIV

 ZNESEK V EUR (brez centov)

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.905.330     

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

 

70

DAVČNI PRIHODKI

1.405.687

700

Davki na dohodek in dobiček

1.303.293      

703

Davki na premoženje

73.551

704

Domači davki na blago in storitve

 28.843

706

Drugi davki

0         

71

NEDAVČNI PRIHODKI

117.866      

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

53.313      

711

Takse in pristojbine

 2.882      

712

Denarne kazni

675    

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

 26.920     

714

Drugi nedavčni prihodki

 34.076      

72

KAPITALSKI PRIHODKI

16.677       

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

       

721

Prihodki od prodaje zalog

         

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

16.677         

73

PREJETE DONACIJE

 -        

730

Prejete donacije iz domačih virov

 -        

731

Prejete donacije iz tujine

 -        

74

TRANSFERNI PRIHODKI

 365.100      

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

 308.315      

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

56.785

 

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

 1.690.000      

40

TEKOČI ODHODKI

 601.308      

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

144.023      

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

 22.983      

402

Izdatki za blago in storitve

 394.665      

403

Plačila domačih obresti

 39.637     

409

Rezerve

0       

41

TEKOČI TRANSFERI

 715.513     

410

Subvencije

-      

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

 408.804      

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

 81.636     

413

Drugi tekoči domači transferi

 225.073      

414

Tekoči transferi v tujino

 -        

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

 372.889      

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

 372.889      

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

290      

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

-       

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

290       

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK  (I.-II.)

215.330         

 

(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)

         

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

-

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

-

750

Prejeta vračila danih posojil

-

751

Prodaja kapitalskih deležev

 -        

752

Kupnine iz naslova privatizacije

 -        

 

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

    DELEŽEV (440+441+442)

 -        

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 -        

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 -        

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 -        

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

-          

50

ZADOLŽEVANJE

-

500

Domače zadolževanje

-          

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

218.358

55

ODPLAČILO DOLGA

218.358

550

Odplačilo domačega dolga

218.358   

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

        

 

     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

-3.028

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-218.358

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX)

-215.330

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  31.12.2014

21.856

 

Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se stanje sredstev na računu konec leta 2015 prenese v proračun občine za leto 2016.

 

3. člen

Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 41009-001/2015-11

Datum: 11. 4. 2016

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor