Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) ter 4. člena Odloka o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/15) je Občinski svet Občine Tržič na 26. redni seji dne 12. 10. 2017 sprejel

 

O D L O K 

o podelitvi naziva častne občanke Občine Tržič 

 

1. člen 

 

Naziv častne občanke Občine Tržič se podeli gospe Jožici Koder, roj. 25. 3. 1939.

 

2. člen 

 

Jožici Koder se naziv častne občanke podeli za njeno dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter njen prispevek na kulturnem, umetniškem in znanstvenem področju ter za ohranjanje bogastva slovenskega jezika in lokalnih narečij.

Jožica koder je 32 let delovala kot učiteljica slovenskega jezika v Tržiču in Bistrici in se že v tem času uveljavila kot odlična mentorica raziskovalno-umetniških interesnih dejavnosti. Pod njenim okriljem je več kot 20 let nastajalo šolsko glasilo Stezice OŠ Bistrica. Po upokojitvi je bila knjižničarka škofijske gimnazije v Šentvidu, svoje znanje je delila slušateljem na Ljudski univerzi Tržič, še vedno se aktivno udejstvuje v uredniškem, zbirateljskem, raziskovalnem in lektorskem delu.

Je članica sekcije za zbiranje in raziskovanje slovenske slovstvene folklore pri Slovenski konferenci Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani in na povabilo akademikinje ddr. Marije Stanonik sodeluje pri njenem glasilu Slovstvena folkloristika. Redno sodeluje s Knjižnico dr. Toneta Pretnarja, uredniškim odborom občinskega glasila Tržičan, Območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Zvezo kulturnih organizacij in Ljudsko univerzo, zlasti v njenih študijskih krožkih. Pod njenim uredniškim načrtovanjem ali strokovnim sodelovanjem so v nastali pomembni knjižni naslovi lokalne založniške produkcije. Je neutrudna dopisnica občinskega glasila, s svojimi idejami in znanjem pa pomaga pri razvoju umetniških izrazov lokalne ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti.

V zadnjih letih je pod njeno roko ali z njenim odločilnim sodelovanjem nastalo več knjižnih edicij, ki predstavljajo pomembne mejnike v ohranjanju tržiškega kulturnega izročila: Tržiška pesnica Dorca Kraljeva (ZKO Tržič, 2002), Izbrane pesmi Janeza Slaparja – Temšaka (ZKO Tržič, 2004), Tržiška dekleta daleč slove (LU Tržič, 2012), Tržiški slovar – slovarček starih pogovornih besed (ZKO Tržič, 2012), Zgodbe o Tonetu (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 2013), O Dolini in Dolincih (LU Tržič, 2014) in Kot gnezdo ptič ljubim Tržič (zbrana dela Vojteha Kurnika, ZKO Tržič, 2017).

Za njeno zavzeto pedagoško in kulturno delo je dobila vrsto priznanj: Kurnikovo priznanje Občinske kulturne skupnosti Tržič za izredne uspehe na področju šolskega kulturnega društva leta 1982 na predlog OŠ heroja M. Bračiča; Priznanje izobraževalne skupnosti Občine Tržič za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja leta 1987 na predlog Zavoda za šolstvo RS, OE Kranj in OŠ heroja M. Bračiča; Jubilejno Linhartovo značko za 20-letno delo na področju gledališke ustvarjalnosti na predlog Zveze kulturnih organizacij Tržič; Plaketo mesta Tržič za dolgoletno pedagoško delo in za delo z mladimi na OŠ heroja M. Bračiča leta 1991 na predlog OŠ heroja Bračiča; Posebno priznanje za zasluge in zvestobo Bralni znački ob 40-letnici bralnih značk, za ljubezen do slovenske besede in knjig ter za širjenje te ljubezni med mladimi leta 2001 na predlog Zveze prijateljev mladine Slovenije; Srebrno Kurnikovo plaketo za knjigo o tržiški pesnici Dorci Kraljevi leta 2002 na predlog Knjižnice dr. Toneta Pretnarja in Zveza kulturnih organizacij Tržič; Zahvalo Planinskega društva Tržič ob 100-letnici društva (2008), za sodelovanje in pomoč pri pripravi zbornika Je sonce luč prižgalo na vrhove; Zahvalo Društva upokojencev Tržič za uspešno sodelovanje leta 2008; Zahvalo Ljudske univerze Tržič ob 50-letnici ustanove (2009) za prispevek k delu LU Tržič; Zlato Kurnikovo plaketo za življenjsko delo na kulturnem področju leta 2015.

 

3. člen 

 

Podelitev posebne listine, ki jo podpiše župan Občine Tržič, se opravi v mesecu decembru 2017.

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0003/2014

Tržič, dne 12. oktobra 2017

 

Župan 

Občine Tržič 

mag. Borut Sajovic l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor