Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01, in 30/02), 16. člena statuta Občine Komenda – UPB1 ( Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/09), v povezavi z 9. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.  7/99, 10/02), Zakonom o lokalni samoupravi- UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/05) Občina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE

IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2012

 

1. PREDMET RAZPISA je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine na območju občine Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).

 

Razpisna sredstva so namenjena za:

 

a)     spodbujanje obnove zunanjščine kulturne dediščine zaradi lepše urejenosti kraja,

b)     spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine:

- sanacija vlage,

- obnova ali nadomeščanje posameznih delov,

- ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v današnjem času,

- ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne dediščine.

c)     spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo zunanjščin in notranjih prostorov.

 

Spodbude se dodeljujejo za:

- nepremično kulturno dediščino: (vaška jedra, stavbe, njihove dele ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki kulturne, gospodarske ali politične zgodovine, objekti, povezani s kulturnim, duhovnim, gospodarskim in političnim življenjem, naselbinska območja, arheološka najdbišča in predmeti) in

 

- premično kulturno dediščino: (arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja in ležijo ali so bila najdena na  območju Občine Komenda).

 

Spodbude se lahko dodeljuje za vsako fazo obnove in ohranjanja, vključno s pripravo projektov za obnovo kulturne dediščine na območju občine Komenda.

 

2.      POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-        so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeljuje sredstva ali

-        so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.

3.      MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine  (Uradne objave GOK, št. 01/05). Pravilnik je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

4.      VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV SPODBUD

znaša za leto 2012   4.500,00 EUR.

 

5.        ROK IZVEDBE PROGRAMOV

Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2012 (do 30.11.2012) v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6.      VSEBINA PRIJAVE

Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.  Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani sofinancerja.

 

7.      ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

 

Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 29. junija 2012.

 

Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov:

 

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom:

" JAVNI RAZPIS - ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 2012 - NE ODPIRAJ"

in z navedbo podatkov prijavitelja na zadnji strani ovojnice.

 

8.      IZID RAZPISA

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno s sklepom.

Z izbranimi upravičenci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Komenda pri Aleksandri Plevel, tel.št. 01/72 47 409.

 

Datum: 17.4.2012

Številka: 620-0002/2012

Tomaž Drolec,

župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor