Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08  ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2), ter 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 3. redni seji dne, 23.1.2019 sprejel

 

ODLOK O

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - SPREMEMBE ŠT. 8 (KRAJŠE: SD OPN 08)

 

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2014, Uradni list RS, št. 62/2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017, 48/2017, 23/2018 in 32/2018).

 

2. člen

SD OPN 08 se nanašajo na spremembo namenske rabe za enoto urejanja prostora TR7/11 ter posledično spremembe enot urejanja prostora TR8, TR9, TR10.

 

3. člen

V celotnem 295. členu se za besedilom »TR3« doda besedilo, ki se glasi », TR8, TR9 in TR10«.

 

4. člen

(1) Na koncu prve vrstice 300. člena se doda besedilo, ki se glasi: », TR7/11«.

(2) Za zadnjim odstavkom 300. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »(C) PIP za EUP TR7/11: Na območju naj se načrtuje minimalno število prometnih znakov. V primeru posegov v kozolec naj se odstranjeni del kozolca prestavi na drugo stran kozolca. Krožišče naj bo zasnovano kot parterna zelenica, brez skulptur, panojev ali drugih objektov. Dopustna je zasaditev drevesa.

Na območju ureditve cestnih povezav se prestavi obstoječe vodovodno omrežje Trata – Praprotna Polica. Vodovod se uskladi načrtovani ureditvi ceste.«

 

5. člen

V grafičnih prikazih izvedbenega dela se nadomestita lista številka 6:

3- Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000,

4- Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

6. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem, spremembe št. 8, je na vpogled zainteresirani javnosti pri pristojni službi Občine Cerklje na Gorenjskem in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnem za prostor.

 

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-01/2018-119

Cerklje: 23.01.2019

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor