Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 - uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 171. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popravek) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 10. 7. 2007 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik

1. člen

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90 in Uradni list RS, št. 57/98, 69/00, 135/03, 63/04, 66/05 in 65/06 - v nadaljnjem besedilu: odlok). Za umestitev območja za večstanovanjsko gradnjo v prostorski celoti 4 je strokovne podlage izdelalo podjetje Topos d.o.o. iz Novega mesta v maju 2007.

2. člen

V 4. členu se:

- za tretjo alineo četrte točke doda nova alinea, ki se glasi: »S 4/4 Jurjevanjska draga«

- četrti alinei četrte točke oznaka »Cm« zamenja z oznako »S«,

- v peti alinei dvanajste točke oznaka »P« zamenja z oznako »S«.

3. člen

V 11. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Pri gradnjah, ki zahtevajo parkirne površine je za zagotavljanje le-teh tako na zasebnih kot na javnih površinah potrebno upoštevati Odlok o prometni ureditvi v naseljih Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/96).«

4. člen

V 18. členu se doda nova alinea, ki se glasi:

»- stanovanjska dejavnost v območju Cd 2/3«

5. člen

V 66. členu se v poimenovanju območja doda besedilo: »- JURJEVANJSKA DRAGA«

6. člen

V 66.a členu se:

- v naslovu člena oznaka »Cm« zamenja z oznako »S«,

- v prvi točki besedilo v celoti zamenja in se glasi:

»Za obstoječe objekte so dovoljeni posegi iz 11., 12. in 14. člena tega odloka. Nepozidano območje se ureja kot celota z enim projektom. Možna je gradnja vrstnih hiš, ob Belokranjski cesti je možna gradnja nizkih vila blokov. Osrednji prostor območja se ureja kot skupna zelena površina. Dostop z Belokranjske ceste se ureja le z enim cestnim priključkom. Obcestni prostor se zasadi z drevoredi. Na zasnovo celotne ureditve je potrebno pridobiti pozitivno mnenje občinske službe za urejanje prostora.«

7. člen

V prvi točki 67. člena se besedilo spremeni tako, da glasi:

»a) Ureditvena enota - 1a

V območju med Trdinovo in Železničarsko cesto dopolnilna gradnja objektov ni dopustna. Dopustna je gradnja garaž v nizu.

Možna je sprememba nedograjenega obrtnega objekta v večstanovanjski objekt, pod pogojem, da se zagotovi zadostne parkirne površine in da so stanovanjske enote grajene tako, da je mogoče združevanje le-teh v večje. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti mnenje občinske službe za urejanje prostora.«

V drugi točki 67. člena se pred sedanje besedilo doda nov odstavek, ki glasi:

»Višinski gabariti novih večstanovanjskih ali poslovnih objektov na območju med pekarno in železnico ne smejo presegati višine K+P+2 oziroma 15 m skupne višine objekta. Zadnja etaža se izvede kot pristrešno stanovanje. Strehe objektov naj bodo ravne ali z blagim enokapnim naklonom. Fasade naj bodo oblikovane transparentno, barve naj ne bodo vpadljive.«

8. člen

V 78. členu se:

- v prvi a) točki besedilo spremeni tako, da glasi:

»Dopustna je gradnja večstanovanjskega objekta.«

- doda se nov b odstavek, ki glasi:

»b) Merila in pogoji za oblikovanje gradenj ter drugih ureditev

Višina objekta ne sme presegati slemena bližnjega večstanovanjskega objekta. Strehe objektov naj bodo ravne ali z blagim enokapnim naklonom.«

9. člen

V 100. členu se:

- v naslovu člena oznaka »P« zamenja z oznako »S«,

- v prvi točki se v celoti besedili drugega in tretjega odstavka zamenjata z naslednjim besedilom:

»Dopustna je gradnja večstanovanjskih objektov na podlagi enotnega projekta ureditve celotnega območja. Višina objektov ne sme presegati višine K+P+2. Strehe objektov naj bodo ravne ali z blažjim naklonom, skritim za vencem.

Poleg stanovanjskih namembnosti je v obstoječih in novozgrajenih objektih dovoljena trgovinska in poslovna dejavnost, ki nima škodljivih vplivov na stanovanjsko območje.«

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 3505-5/2006

Črnomelj, dne 10. julija 2007

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor