Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinski svet Občine Kobarid je na osnovi drugega odstavka 11. člena in petega odstavka 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 57/12, 109/12 in 35/13 – sklep US) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) na 12. redni seji dne 29. 2. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid 

 

1. člen 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13, 52/14 in 49/15) se v prvem odstavku 58. člena število »100« nadomesti s številom »250«.

V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Prostornina objekta ne sme presegati 850 m3 na stanovanjsko enoto, razen v primeru kmetijskih objektov in objektov dopolnilnih dejavnosti, kjer je dopustna prostornina do 1.700 m3.«, v drugem stavku pa se število »3,6« nadomesti s številom »4,0«.

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 350-1/08

Kobarid, dne 29. februarja 2016

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor