Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 59/99 in 70/00) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 12. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

 

 

1. člen

 

 

Novorojencem v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici se iz proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici dodeli enkratni prispevek kot finančna pomoč in spodbuda, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

 

 

2. člen

 

 

Pravico do prispevka lahko uveljavlja mati otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima otrok skupaj s svojo materjo prijavljeno stalno bivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.

 

 

Pravico do prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba, če je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.

 

 

3. člen

 

 

Višina enkratnega prispevka znaša 250,00 EUR.

 

 

Pravico do prispevka uveljavlja mati otroka oziroma druga oseba, če je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski upravi Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, najkasneje v roku 3 mesecev od rojstva otroka.

 

 

4. člen

 

 

Zahtevku mora vlagatelj priložiti:

 

 

– obrazec vloga za izplačilo finančne spodbude ob rojstvu otroka,

 

 

– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,

 

 

– dokazilo o stalnem prebivališču matere in otroka,

 

 

– davčno številko,

 

 

– transakciji račun vlagatelja.

 

 

5. člen

 

 

O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.

 

 

Prispevek se nakaže na transakcijski račun vlagatelja.

 

 

6. člen

 

 

Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek da v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.

 

 

7. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 57, z dne 15. 6. 2005.)

 

 

8. člen

 

 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 030-00001/2008

 

 

Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 20. marca 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

 

 

Anton Slana l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor