Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 110/11-ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 46/13-ZIPRS1314-A, 82/13-ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 95/14-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine KUNGOTA (Ur. l. RS 12/04, 18/07 in MUV 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na 14. redni seji, dne 29. marca 2017 sprejel

 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna občine Kungota za leto 2016

 

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2016.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kungota za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

 

Konto

 

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

 

realizacija

2016, eur

 

1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.873.759

 

 

TEKOČI PRIHODKI

3.310.210

 

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.962.892

 

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.673.592

 

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

170.847

 

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

118.453

 

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

347.318

 

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA

216.835

 

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

4.507

 

712

DENARNE KAZNI

3.423

 

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

0

 

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

122.553

 

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

23.380

 

720

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV-SKUPAJ

0

 

722

PRODAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

23.380

 

73

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

600

 

731

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

600

 

74

TRANSFRNI PRIHODKI- SKUPAJ

539.569

 

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

539.569

 

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV UE

0

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.970.389

 

40

TEKOČI ODHODKI

1.591.884

 

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

296.028

 

401

PRIS.DELODA.ZA SOC. VARNOST

42.174

 

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.195.803

 

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

29.879

 

409

REZERVE

28.000

 

41

TEKOČI TRANSFERJI

1.684.943

 

410

SUBVENCIJE

48.550

 

411

TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSP.

1.130.943

 

412

TRAN .NEPR. ORGA. IN POSAMEZNIKOM

110.290

 

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI

395.160

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.693.562

 

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.693.562

 

43

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

0

 

431

INV. TRAN. PRAVNIM IN FIZ..OSEBAM

0

 

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM.

0

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ )

1.096.630

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.300.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.300.000

500

Domače zadolževanje

1.300.000

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

183.999,96

55

ODPLAČILO DOLGA

183.999,96

550

Odplačilo domačega dolga

183.999,96

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

19.370

X.

NETO ODPLAČILO DOLGA

1.116.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

1.096.630

     

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2016 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 410-3/2017

Datum: 31. marec 2017

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor