Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 in spremembami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93 in spremembami), 16. člena statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007) je občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 30. redni seji dne, 11.12.2013 sprejel   

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2014

1.  Splošne določbe

1. člen

S tem odlokom se za proračun občine Kranjska Gora za leto 2014 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen

Proračun Občine Kranjska Gora za leto 2014 sestavljajo:

·      splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja,

·      posebni del proračuna, to je finančni načrt občine in

·      načrt razvojnih programov,

sprejema pa se na nivoju kontov.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.

V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.

V finančnem načrtu so izkazani odhodki neposrednega uporabnika proračuna po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, v prilogi pa tudi finančni načrt neposrednih uporabnikov občinskega proračuna na podlagi predpisane programske klasifikacije proračuna. Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava, krajevne skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan.

2.  Višina in sestava proračuna

3. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

9.147.706

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

7.543.460

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

5.370.552

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.538.137

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.236.660

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

595.755

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

2.172.908

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.722.558

711

 

TAK

E IN PRISTOJBINE

3.000

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

28.000

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

306.000

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

113.350

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

271.300

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

7.300

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

200.000

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI

 (740+741)  

1.332.946

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

314.860

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

1.018.086

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

9.846.405

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.760.485

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

416.920

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

60.024

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.203.541

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

0

409

 

REZERVE

80.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

3.079.059

410

 

SUBVENCIJE

160.900

4

1

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.148.100

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

451.434

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.318.625

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

3.284.917

420

 

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

3.284.917

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

721.944

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

578.990

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

142.954

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-698.699

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NAS

OVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

30.000

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

30.000

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

-30.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-728.699

Proračunski primanjkljaj bo pokrit iz ocenjenih presežkov preteklih let.

3.  Cilji in načela proračuna

4. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za izvajanje programov, opredeljenih v posebnem delu proračuna.

5. člen

Občina Kranjska Gora v letu 2014 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2014 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2014.

6. člen

V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov proračuna za posamezne namene.

7. člen

Vsi prejemki proračuna so namenjeni pokrivanju vseh izdatkov proračuna, razen prejemkov, ki so kot namenska sredstva določena z zakonom o javnih financah, zakonom o izvrševanju proračuna RS ali drugo področno zakonodajo.

Namenski prihodki  proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:

1.   prihodki od požarne takse,

2.   prihodki od turistične takse,

3.   prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

4.   prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

5.   prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,

6.   prihodki od počitniške dejavnosti,

7.   prihodki od prodaje občinskega premoženja,

8.   prihodki od najemnin komunalne infrastrukture,

9.   prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene,

10. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

11. sredstva unovčenih bančnih garancij in zavarovanj.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.

8. člen

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od dinamike nastajanja obveznosti in možnosti pokrivanja stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in posrednim uporabnikom drugače določeno.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.

Neposredni in posredni uporabniki proračuna, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v skladu z zakonom.

Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje dejavnosti posrednega proračunskega uporabnika, investicijskega vzdrževanja in investicij, v skladu s sprejetim finančnim načrtom, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.

9. člen

Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan. Na sklep župana pritožba ni možna.

10. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

Proračunski uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopkih javnih naročil.

11. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predložiti občinski upravi gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto.

Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi.

12. člen

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.

Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga največ do višine 100 EUR posameznega zneska terjatve, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do države oziroma občine iz naslova obveznih dajatev.

4.  Izvrševanje  proračuna

13. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana. Računovodsko finančna služba kontrolira in odgovarja za formalno pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost izplačil z višino in namenom porabe, za zakonitost in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci občinske uprave, zadolženi za likvidacijo dokumentov za posamezna področja.

14. člen

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije se lahko oblikujejo največ v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna.

15. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se določa s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 70.000 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 120.000 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z aktom o proračunu, odloča občinski svet s posebnim odlokom.  

16. člen

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok in zakon o javnih financah, upoštevaje strukturo predloga proračuna. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.

Ne glede na prvi odstavek tega člena župan lahko prerazporedi proračunska sredstva tako, da spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto ali nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti.

O prerazporeditvi proračunskih sredstev na ravni štirimestnih kontov iz drugega odstavka tega člena mora župan poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projekta iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta in mora o tem poročati občinskemu svetu.

O povečanju vrednosti projekta nad 20% odloča občinski svet.

Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se v 30 dneh od uveljavitve proračuna brez soglasja občinskega sveta uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.

Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta.

17. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena  ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica pride iz najemodajalca na najemnika , in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

18. člen

Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju.

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

19. člen

Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte najpozneje v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.

Finančni načrt posrednega uporabnika mora biti v skladu s sprejetim proračunom.

V finančnem načrtu se prikaže realizacija za leto 2012, ocena realizacije za leto 2013 in plan za leto 2014 z indeksi  primerjav plana za leto 2014 na obe predhodni leti.

Posredni  uporabniki proračuna so dolžni do 28.2.2014 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za leto 2013 in realizacijo finančnega načrta 2013.

20. člen

Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun  svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega leta.

Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu do 28. februarja tekočega leta.

Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta.

Župan predloži predlog zaključnega računa za preteklo leto občinskemu  svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta.

Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.

Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.

4.  Proračunski nadzor

21. člen

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg,  dinamiko in  smotrnostjo  porabe sredstev proračuna.

Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne upo­rabljajo  za namene, za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavo­dov oz. drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oz. predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porab­niku proračuna.

Na zahtevo občinske uprave so posredni oz. drugi porabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe proračunskih sredstev.

Če porabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.

5.  Zadolževanje

22. člen

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu s 85. členom zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.

23. člen

Občina se v letu 2014 ne bo zadolževala in ne bo izdala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, zato se le ti v letu 2014 ne morejo zadolževati.

 

6.  Prehodne in končne določbe

24. člen

V kolikor bo v letu 2014 potrebno začasno financiranje občine, se za čas začasnega financiranja uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju, ki ga izda župan.

25. člen

Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih financah.

26. člen

Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so sestavni dela tega odloka.

27. člen

Ta odlok začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2014 dalje.

 

Št.: 410-0005/2013-5

Datum: 12.12.2013

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor