Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor | Grajska ulica 7 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE KOBARID

1. Osnovni podatki o katalogu

na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

na vrh

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Občina  Kobarid

 

Naslov:

Trg svobode 2

Pošta:

5222 Kobarid

Telefon:

05 389 92 00

Fax:

05 389 92 11

E-pošta:

obcina@kobarid.si

Župan:

Robert Kavčič

Odgovorna uradna oseba:

Robert Kavčič, župan

Datum prve objave kataloga:

30.12.2005

Datum zadnje spremembe kataloga:

17.05.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.kobarid.si

Druge oblike kataloga:

V pisni obliki dostopen na sedežu občine v času uradnih ur

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
Uredba o posredovanj in ponovni uporabi informacij javnega značaja  

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine:

pristojnosti slovenskih občin

Organi občine:

Župan Občine Kobarid

 

Občinski svet Občine Kobarid

 

Nadzorni odbor Občine Kobarid

 

Občinska uprava Občine Kobarid

 

Občinska volilna komisija Občine Kobarid

 

Medobčinska uprava

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava

 

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Javni zavod:

Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
Gregorčičeva ulica 18a, 5222 Kobarid

 

Zdravstveni dom Tolmin
Prešernova ulica 6a, p.p. 65, 5220 Tolmin

 

Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid - Tolmin
Ulica Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin

 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Knjižnica Tolmin
Gregorčičeva ulica 20, 5222 Kobarid

 

Tolminski muzej
Mestni trg 4, 5220 Tolmin

Gospodarski javni zavod:

Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Javna podjetja:

Komunala Tolmin d.o.o.
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin

Izvajalci javnih služb:

Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d.
Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica

 

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Robert Kavčič, župan
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
tel. 05 389 92 00, faks: 05 389 92 11, e-pošta: obcina@kobarid.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti:

register lokalnih predpisov Občine Kobarid

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti po letih:

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Uradno glasilo Občine Kobarid:

Uradni list Republike Slovenije

Predpisi EU:

povezava

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti:

katalog predlogov predpisov občine

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

2.f Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta:

povezava

Seje občinskega sveta po letih:

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

2.g Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih

Seznam strateških dokumentov:

povezava

Seznam programov:

povezava

Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti:

povezava

Seznam strategij razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb:

povezava

Strategije, programi in načrti delovanja organov občine:

povezava

Stališča, mnenja in študije:

povezava

 

2.h Katalog upravnih postopkov in drugih storitev občine

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

povezava

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku:

povezava

Vloge in obrazci:

povezava

Življenjski dogodki (storitve občine za občane):

povezava

Podatki o dostopnosti občinske uprave:

Uradne ure Občinske uprave Občine Kobarid:
- ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure,
- sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 16.00 ure,
- petek od 8.00 do 12.00 ure.

 

2.i Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

Druge objave:

povezava

 

2.j Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/    

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

 

Ime evidence:

Evidence občinskega redarstva

Normativna podlaga:

28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/  

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

3.

 

Ime evidence:

Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari

Normativna podlaga:

322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/   

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

4.

 

Ime evidence:

Register stanovanj v lasti občine

Normativna podlaga:

154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/  

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

5.

 

Ime evidence:

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/   

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

6.

 

Ime evidence:

Evidenca o izdanih odločbah o prekrških

Normativna podlaga:

203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/  

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

7.

 

Ime evidence:

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine

Normativna podlaga:

71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/   

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

8.

 

Ime evidence:

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

Normativna podlaga:

5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/  

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

9.

 

Ime evidence:

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

37. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/     

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

10.

 

Ime evidence:

Evidenca o občinskih javnih cestah

Normativna podlaga:

40. člen Zakona o cestah /ZCes-1/   

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

11.

 

Ime evidence:

Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču

Normativna podlaga:

23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/   

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

12.

 

Ime evidence:

Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Normativna podlaga:

56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/   

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.k Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

1.

Ime informatizirane zbirke:

Register turističnih vodnikov za turistično območje občine

Kratek opis namena zbirke:

42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/     

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

-

Dostop do zbirke:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

Ime informatizirane zbirke:

Prostorski informacijski sistem občine

Kratek opis namena zbirke:

povezava

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

povezava

Dostop do zbirke:

povezava

 

2.l Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur
ponedeljek: 08:00 - 12:00
sreda: 08:00 - 12:00 in 13:00 - 16:00
petek: 08:00 - 12:00

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Kobarid obcina@kobarid.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

 

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) v skladu z določili Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

 

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

povezava

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-

 

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2014 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor