Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na seji dne 9. 2. 2001 sprejel
 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
 
 
Občine Dobrovnik
 
 
1. člen
 
V statutu Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) se drugi odstavek 28. člena spremeni tako, da glasi:
 
 
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
 
2. člen
 
Tretji stavek 47. člena se spremeni tako, da glasi: Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
 
3. člen
 
V tretjem odstavku 110. člena se črta beseda “vseh”, za besedo “volilcev” pa se doda vejica in besedilo »ki so glasovali«.
 
4. člen
 
V prvem odstavku 121. člena se črta beseda “lahko”.
 
5. člen
 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 032-9/01
Dobrovnik, dne 9. februarja 2001.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor