Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (ZGos-UPB2) (Uradni list RS, št. 93/07), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, spremembe 107/00, 30/06 in 93/07) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popravek 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 19. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel

O D L O K

o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Semič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za območje Občine Semič določajo merila za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) ter pogoji za preklic soglasja.

S tem odlokom se za območje Občine Semič določajo tudi pogoji za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.

II. MERILA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

2. člen

Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda na podlagi naslednjih meril:

– vrsta gostinskega obrata,

– lokacija gostinskega obrata.

V primeru prve prijave podaljšanega obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet, ki ni lastnik gostinskega objekta, k vlogi za prijavo podaljšanega obratovalnega časa poleg zakonsko določenih prilog priložiti še soglasje lastnika gostinskega objekta, v katerem se obrat nahaja. Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. V primeru, da je soglasje negativno, občinska uprava vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti z odločbo zavrne.

3. člen

Gostincu oziroma kmetu se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa glede na vrsto in lokacijo gostinskega obrata, in sicer:

1. Gostinski obrat se nahaja izven stanovanjskega naselja oziroma v nestrnjenem stanovanjskem naselju:

a) restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije:

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek, do 24. ure,

– ob petkih, sobotah do 3. ure naslednjega dne,

– ob praznikih in dela prostih dnevih do 3. ure naslednjega dne;

b) slaščičarne, okrepčevalnice, bari, razen barov, ki nudijo glasbo za ples, vinotoči, osmice in gostinski obrati, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.):

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek, do 24. ure,

– ob petkih, sobotah do 1. ure naslednjega dne,

– ob praznikih in dela prostih dnevih do 24. ure;

c) bari, ki nudijo glasbo za ples:

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek, do 24. ure,

– ob petkih, sobotah do 2. ure naslednjega dne,

– ob praznikih in dela prostih dnevih do 2. ure naslednjega dne.

2. Gostinski obrat se nahaja v strnjenem stanovanjskem naselju:

a) restavracije, gostilne:

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek, do 23. ure,

– ob petkih, sobotah do 2. ure naslednjega dne,

– ob praznikih in dela prostih dnevih do 24. ure;

b) kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, razen barov, ki nudijo glasbo za ples, vinotoči, osmice in gostinski obrati, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.):

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek, do 23. ure,

– ob petkih, sobotah do 1. ure naslednjega dne,

– ob praznikih in dela prostih dnevih do 23. ure;

c) izletniške kmetije:

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek, do 24. ure,

– ob petkih, sobotah do 2. ure naslednjega dne,

– ob praznikih in dela prostih dnevih do 24. ure;

d) bari, ki nudijo glasbo za ples:

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek, do 23. ure,

– ob petkih, sobotah do 2. ure naslednjega dne,

– ob praznikih in dela prostih dnevih do 1. ure naslednjega dne.

Gostinski obrat se za potrebe tega odloka nahaja v nestrnjenem stanovanjskem naselju, če je od najbližjega stanovanjskega objekta oziroma objekta s stanovanjsko enoto oddaljen najmanj 50 m.

4. člen

Dovoljenje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata se praviloma izda za obdobje enega koledarskega leta.

Za gostinstvo pristojni organ občine lahko izjemoma gostincu, ki zaproša za podaljšani obratovalni čas, skladno s sprejetimi merili, ki morajo vsebovati tudi določbo o možnem preklicu take odločitve, izda soglasje k prijavljenemu obratovalnemu času za obdobje, daljše od enega koledarskega leta.

III. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

5. člen

Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času oziroma soglasja za določen čas ne izda:

– če je prišlo v roku zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas v gostinskem obratu, v njegovi neposredni bližini oziroma na funkcionalnem zemljišču, do več kot treh kršitev javnega reda in miru in so bila ta dejanja v neposredni zvezi z obratovanjem gostinskega obrata,

– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,

– zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali nosilca gostinske dejavnosti, če je o tem pisno obvestil občinsko upravo.

Kot pravna podlaga za preklic soglasja oziroma zavrnitev izdaje soglasja šteje ustrezen pravnomočni upravni ali pravni akt oziroma drug dokument, iz katerega je nedvoumno razvidno, da je bil kršen kateri od navedenih pogojev.

V primeru preklica soglasja, na podlagi prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, je gostincu oziroma kmetu kot tudi konkretnemu gostinskemu obratu odvzeta možnost pridobitve soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času za čas šestih mesecev, ki se šteje od dneva vročitve preklica izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

V primeru preklica izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas.

IV. POGOJI ZA IZDAJO POSAMIČNEGA SOGLASJA

6. člen

Ne glede na že potrjeni obratovalni čas, lahko gostinec zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.

Posamično soglasje se izda, kadar se v gostinskemu obratu odvijajo:

– prireditve zaprtega tipa (poroke, srečanja, praznovanja …) ali

– prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave …) ali

– dejavnosti za potrebe razvoja turizma.

Gostinec je dolžan poskrbeti, da v času prireditve zaprtega tipa v gostinski obrat ali kmetijo ne vstopajo zunanji obiskovalci.

Za gostinstvo pristojen organ lahko posamično, po lastni presoji, predvsem na lokacijah, ki so od stanovanjskih območij, opredeljenih v veljavnih prostorskih aktih Občine Semič, oddaljena najmanj 500 m, podaljša obratovalni čas do 6. ure naslednjega dne.

Posamično soglasje se lahko zaradi razlogov iz 5. člena tega odloka ne izda oziroma se ga prekliče.

Posamično soglasje se izda za točno določen dan oziroma dneve.

V. NADZOR

7. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojni inšpekcijski organi in policisti.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Merila za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Semič št. 332-01-14/99 z dne 29. 12. 1999.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-09/2009-4

Semič, dne 11. junija 2009

 

Župan

Občine Semič

Ivan Bukovec l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor